مدال اهدا شده

 1.  

  مدال وفاداری

  . 4 ماه از عضویت گذشته
 2.  

  مدال محبوبیت

  . محبوب قلب مدیرمحی، تولدت مبارک
 3.  

  مدال نویسنده انجمن

  . این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .
 4.  

  مدال نظارت

  . این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند؛تعلق میگیرد.
 5.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده اند ، اهدا می گردد .