مدال اهدا شده

  1.  

    عیدی

    . عیدتان مبارک
  2.  

    مدال اعتماد

    . این مدال با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .
بالا