مدال اهدا شده

  1.  

    مدال شاعر انجمن

    . این مدال به شاعران انجمن تعلق میگیرد.
  2.  

    مدال وفاداری

    . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
بالا