نحوه کار آسانسور

  • شروع کننده موضوع Mårzï¥ē
  • تاریخ شروع
Mårzï¥ē

Mårzï¥ē

مدیر تالار رمان
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار رمان
21 September 2017
2,125
6,429
113
тεняảη
نحوه کار آسانسور

اصول عملکرد:یک آسانسوربرقی با نیروی محرکه کششی دارای اتاقکی است که ازکابلهایفولادی آویزان است و این کابلها برروی قرقره محرک شیار دارحرکت میکنند.کابلهای فولادی از یک طرف به بالای اتاقک و از طرف دیگر به قاب وزنهتعادل متصل می شوند.وزنه تعادل ازمیزان بار روی موتور الکتریکی به اندازهاختلاف وزن موجود میان اتاقک همراه با بار و وزنه تعادل یا اصطکاک کم میکند.این اختلاف وزن را ((بار غیر متعادل))می نامند.وزنه تعادل معمولاً ?? تا ?? درصد وزن اتاقک به علاوه بار آن و اصطکاک وزن دارد. اصطکاک معمولاً ?? درصد وزنه تعادل است.انواع کابل کشی: ?-کشش تک رشته ای:این شکل از کابل کشی معمولاً همراه با ماشینهای گیر بکسی به کارمی رود،اما از آن می توان برای ماشینهای بدون گیربکس با سرعتهای پایین تر ?.?? تا?.?متر بر ثانیه نیز استفاده کرد.در این دو حالت معمولاً زاویه تماس کابلفولادی باقرقره محرک به ترتیب ??? و ??? است.قرقره محرک به ندرت از چنان قطری برخوردار است که در فاصله میانی مرکزاتاقک و وزنه تعادل قرار گیرد،به همین دلیل استفاده از قرقره انحراف ضرورتپیدا می کند.?-کشش دو رشته ای:چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش کابل فولادی را در نتیجه کاهشسطح اصطکاک کابل با قرقره محرک افزایش می دهد ، می توان از قرقره دو رشتهای استفاده کرد.از این روش در آسانسورهای پر سرعت وسنگین بار استفاده میشود?-کابل کشی ? به ? :از این روش گاهی به همراه ما شینهای گیربکسی در سرعتهای پایین تر اتاقکیعنی در حدود ?.?? تا ? متر بر ثانیه استفاده می شود.در این حالت سرعتاتاقک و وزنه تعادل نصف سرعت محیطی قرقره محرک است و این بار روی قرقره رابه نصف کاهش می دهد وامکان استفاده از موتورهای پر سرعت را فراهم می سازدکه نسبت به موتورهای کم سرعت ارزانتراند.?-کابل کشی ? به ?:از این نوع کابل کشی برای آسانسورهای سنگین کالا در مواردی استفاده می شود که باید توان موتوروفشار روی یاتاقانها راکم کرد.?-کابلهای توازن:در ساختمانهای بلند بالاتر از ده طبقه،بار کابل فولادی که در حین حرکتاتاقک از آن به وزنه تعادل(و بر عکس)منتقل می شود مقدار قابل توجهی است وبا رسیدن اتاقک به بالا، بار کابل سیمی به وزنه تعادل منتقل می گردد.برایتوازن و کاهش این پدیده،به قسمت تحتانی اتاقک و وزنه تعادل، کابلهای توازنمتصل می گردد. برای جای دادن کابلهای توازن به یک گودال عمیق تر نیاز است.اتاق ماشین آلات در سطح پایین در صورتی که اتاق ماشین آلات در یک طبقه میانی یا در کف چاه آسانسورواقع شود به کابل سیمی طویلتری احتیاج است ودر این حالت کابل از دور قرقرههای بیشتری عبور می کند که این خود به مقاومت اصطکاکی بالاتر و ضرورت کارنگهداری بیشتر منجر می گردد. اما چنانچه اتاق ماشین آلات در طبقه همکفقرار گیرد، چاه آسانسور از وزن ماشینهای کابل پیچی و تجهیزات کنترل خلاصمی شود. موقعیت اتاق ماشین آلات مسیله نفوذ دال بام و هوابندی را نیزمنتفی می سازد.محرک استونه ای:در این شکل کابل در جهت حرکت عقربه های ساعت و کابل دیگر در خلاف جهتحرکت عقربه های ساعت به دور یک استوانه می پیچد، بنابر این زمانی که کابلبه دور استوانه می پیچد ، کابل دیگر از دور آن باز می شود ، نقطه ضعف محرکاستوانه ای آن است که با افزایش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگین می شود وبنا بر این استفاده از این سیستم به ارتفاع حداکثر ??

محدود می گردد.کابلهای سیمی :این نوع ازکابلهای مورد استفاده، کابلهای سیم فولادی با مقاومت کششیبالا هستند و تعداد کابلهای هر آسانسور بین ? تا ?? عدد است . قطر کابلها? تا ?? میلیمتر و ضریب ایمنی آنها ?? است.موتورهای کابل پیچی: درصورتی که نیروی محرکه انتقالی به قرقره کششی از طریق یک چرخ دندهحلزونی باشد،موتور از «نوع گیربکسی»است.

اما چنانچه نیروی محرکه از طریقاتصال مستقیم از موتور به قرقره کشش منتقل گردد،موتور از«نوع بدون گیربکس» است. توان موتورهای بدون گیر بکس از??تا ??کیلو وات متفاوت است،اماموتورهای گیر بکسی کشش از توان? تا ?? کیلو وات برخوردارند.موتورهای گیر بکسی تک سرعته کشش:این نوع موتور شامل یک چرخدنده حلزونی است و با برق مستقیم یا متناوبکار می کند.زمانی که اتاقک به فاصله کمی از پا گرد طبقات میرسد،ترمز بهصورت اتوماتیک عمل می کند تا اتاقک به شکل آرامی متوقف شود.موتورهای گیر بکسی دو سرعته کشش:در این حالت از یک موتور با دو سیستم سیم پیچ جداگانه یا از دو موتورجداگانه استفاده می شود .در زمان شروع،موتور با سیم پیچ پر سرعت به کارمیافتدو برای محدود کردن جریان،یک مقاومت بصورت سری به آنها متصل است.شتابگیری آرام اتاقک با کاهش تدریجی میدان مقاومت صورت می گیرد.با نزدیک شدنبه پا گرد طبقه،موتور یا سیم پیچ پر سرعت از کار می افتدوموتور با سیم پیچکم سرعت متصل به چوک به کار می افتد.

سرعت اتاقک تا رسیدن به فاصله کمی ازپا گرد به صورت تدریجی کاهش می یابدودر این زمان جریان برق قطع می شود وترمز به صورت اتوماتیک اتاقک را به آرامی متوقف می سازد.موتورهای گیر بکسی ولتاژ متغیر کشش:در سیستم ولتاژ متغیر مزایایی وجود دارد که با دیگر سیستمها نمی توانبه آن دست یافت.

شتاب گیری مثبت ومنفی بسیار آرام،این سیستم را نسبت بهسیستمهای یک یا دو سرعته برتر می سازد.تجهیزات این سیستم شامل موتوری بابرق متناوب است که برق مستقیم موتور محرک ماشین گیر بکسی را تأمین می‌کند.موتورهای بدون گیر بکس ولتاژ متغیر کشش:وجود این تجهیزات برای آسانسور های پرسرعتی با سرعت ?.?? متر بر ثانیهو بالاتر بسیار مهم است. این تجهیزات بیانگر بهترین روش جدید در برآورندهساختن شرایط ترافیکی با کارآیی بالا است.برای شتاب گیری آرام،در مدار میدان ژنراتور از رگولاتور تنظیم کننده ایاستفاده می شودکه بازده خروجی ژنراتور را کنترل می کند.یک مقاومت متغیر درمدار میدان به تدریج میزان مقاومت را کاهش و ولتاز ژنراتور را افزایش میدهد تا اتاقک آسانسور باشتاب گیری آرام به سرعت کامل برسد. با ایجاد سرعتکامل، ولتاژ ژنراتور تا کاهش سرعت اتاقک ثابت باقی می ماند.برای کاهش سرعتو توقف اتاقک از یک مجموعه کلید القایی استفاده می شود.ترمزها تنها درزمان ثابت بودن اتاقک عمل می کنند.ترمزها:برای انواع تجهیزات ماشینی آسانسور وجود یک ترمز برقی- مکانیکی باعملکرد ایمنی در زمان قطع برق ضرورت دارد.

زمانی که آسانسور در حال حرکتاست،کفشکهای ترمز به صورت برقی- مکانیکی از استوانه ترمز فاصله میگیرند،یعنی بر نیروی فنرهای لوله ای یا صفحه ای ترمز در زما ن ثابت بودناتاقک غلبه می شود. قطع جریان برق سبب به کار افتادن ترمز می شود و بنابراین در موقع رفتن برق ترمزها ایمنی ایجاد می کنند.اتاق ماشین آلات:در موارد ممکن،اتاق ماشین آلات را باید در بالای چاه آسانسور قرارداد ،،این مکان بالاترین کارایی را ایجاد می کند .

این اتاق را باید تهویهکرد و با عایق کردن پایه بتنی ماشین آلات از دیوارها و کف به کمک صفحاتچوب پنبه فشرده ،به مسیله انتقال صوت توجه نمود.وجود یک تیر بالابر سقفی درست در بالای ماشین آلات برای نصب یا پیادهکردن تجهیزات ضروری است ودر داخل کف در بالای پا گرد نیز باید یک دریچهدسترسی ایجاد کرد تا از طریق آن بتوان تجهیزات را در صورت ضرورت جهت تعمیریا تعویض پایین برد.برای این اتاق باید یک در قفل دار نصب کرد و وجود فضایکافی جهت کنترل کنندها، انتخاب کننده طبقات و دیگر تجهیزات ضروری است.دراین اتاق وجود پریز و تجهیزات روشنایی خوب ضرورت داردو استفاده کافیاز نور طبیعی روز توصیه میشود.دمای اتاق نباید از?? درجه کمتر و از ??درجه بیشتر شود و برای این منظور وجود امکانات گر مایش و تهویه ضروری است
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)