الان داشتی به چی فکر میکردی؟

Pari_A

کاردان کل انجمن
عضو کادر مدیریت
کاردان کل انجمن
#9
به این که کی میخوای فراموش کنی؟
به اینکه وقتی خودتم نمیدونی چی میخوای و چه حسی داری جایی برای فراموشی نمیمونه تکلیفم با خودم مشخص نیست
 

موضوعات