متولد چه ماهی هستی؟ ( درصد اخلاقیات )

nebula

سرپرست بخش عکس + مدیر تالار نقد اشعار + سراینده انجمن
عضو کادر مدیریت
سرپرست بخش عکس
مدیر تالار نقد اشعار
#8
احساس 99.9؟
آیا این درست است؟ آیا این احمقیت بشر نیست؟ آیا این بیش از یک شایعه نیست؟
مونگل 40؟
چرا دروغ میگی؟ من کمه کمش 80 درصد مونگل هسم :/
100 درصد خوشگل؟
چرت نگو باو :/
 

موضوعات