شعر و متن

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
گاهی...
دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد
میتوان بغض کرد
میتوان بارید
گاهی...
دور از چشم مداد رنگی هاهم میتوان نقاش شد
میتوان اسمان داشت...
میتوان ابی شد
اما گاهی...
دور از چشم گذشته نمیتوان امروز را پشت هیچ فردایی پنهان کرد..
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست
ناگهان-دریا تورا دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست
در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید
هی صدا در کوه.هی"من عاشقت هستم"شکست
بعد تو ایینه های شعر سنگم میزنند
دل به هر ایینه.هر ایینه ای بستم شکست
عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست
وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چه شد؟
پپیش رویت انچه را یک عمر نشکستم شکست..
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
زیبایی ات..
هر گاه وسوسه انگیز تر از پیش است
مثل سرخ ترین سیب دورترین نقطه ی یک درخت...
و من ..
کودکی که همیشه با زانوی زخمی به خانه برمیگردد..


الوان شریفی نیا
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
گرچه او هرگز نمیگیرد ز حال ما خبر
درد او هرشب خبر گیرد ز سرتاپای ما..
صایب تبریزی
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
انصاف نیست..
در من جنگی بر انداخته ای
و خودت به تماشا نشسته ای..
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست
خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس
شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست
توحید شیرازی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
نه بر لبم قصه ی آشنایی
نه در شبم جلوه ی روشنایی
نه مرا زین قفس رهایی ...
سیمین بهبهانی
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
عشق شاید سراغاز کلی درد بود
ولی..
خودش مرهم صد تا درد بود