شعر و متن

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
دیشب..
قلبم را در کاسه ی رویا گذاشتم
بردم کنار پنجره
ماه به من لبخند زد
از پنجره امد به دام من افتاد
تمام اتاق خیس شد از اشک شوق
تنهایی ام را باد با خود برد..!
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
هرکه در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است


او چه داند که چیست حالت عشق؟!
که براو عشق،تیر غم نزده است


خاقانی
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
تا در ره عشق اشنای تو شدم
با صدغم و درد مبتلای تو شدم


لیلی وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از برای تو شدم


وحشی بافقی
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
برعشق توام،نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام،نه عقل برجاست،نه دل


این غم که مراست،کوه قافست
این دل،که تور است،سنگ خاراست نه دل


رودکی
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
جهان بی عشق سامانی ندارد
فلک بی میل دورانی ندارد


نه مردم شد کسی کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقی اب و خاکست


امیرخسرو دهلوی
 
آخرین ویرایش:

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
این چه عشقی است که دردل دارم
من از این عشق چه حاصل دارم


می گریزی ز من و درطلبت
باز هم کوشش باطل دارم


فروغ فرخزاد
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
چمدان دست تو و ترس به چشمان من است

این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
زیر باران بیا قدم بزنیم
عمر شب را شبی رقم بزنیم
خسته ایم از سکوت حنجرها
زیر باران بیا قدم بزنیم


منوچهر سعادت نوری
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
نه به چاهی،نه به دام هوسی افتاده

دلم انگار فقط یاد کسی افتاده
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
قاصد ز برم رفت که ارد خبراز یار

باز امد و اکنون خبر از خویش ندارد