شعر و متن

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
بر من گذشتی،سربر نکردی
از عشق گفتم،باور نکردی
دل را فکندم ارزان به پایت
سودای مدحش درسر نکردی


سیمین بهبهانی
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
اری اغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دکر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست


فروغ فرخزاد
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را
کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را
غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
فروغ بسطامی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
اگر عاشق بماند زنده روزی
بود چون شمع در اشکی و سوزی
نگیرد کار عاشق روشنائی
مگر چون شمع سوزد در جدائی
عطار
 

Kimi-Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
اولین بودی و تا اخر گرفتار توام
اخرین هستی و از اول وفادار توام
بودنت را هرکسی اندازه ی من حس نکرد
هرکه هستی هرکه باشی بازهم یاد توام..