Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

"جامع ترین آموزش گویندگی"

  • شروع کننده موضوع Pari_A
  • تاریخ شروع
وضعیت
موضوع بسته شده است.
Feryall

Feryall

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیرارشد
عضویت
10 February 2019
ارسال ها
302
*بخش اول*

"فقط صدا است که می ماند"

یکی از اولین شرایط برای شروع کار این است که با هر صدا و سرعتی که صحبت میکنید، "وضوح" کلید موفقیت شماست...شنونده باید قادر باشد تمام کلماتی که شما ادا می کنید را بشنود و درک کند،بنابراین هر عبارت مبهمی می تواند به سادگی این وضوح را از بین برده و صدای شما رازیر سوال ببرد...
درست صحبت کردن را شما باید با تلفظ و ادای صحیح کلمات تمرین کنید،و یکی از راه های بیشتر کردن وضوح کلام شما کم کردن سرعت یا به نوعی شمرده صحبت کردن است...ولی این نکته نباید به گونه ای تغییر کند که شنونده از شمرده صحبت کردن شما حوصله اس سر رود،میانه رو باشید...
در رمان ها وقتی به دیالوگ کاراکتری می رسید که عصبانی است،اینجا اجازه دارید کمی به ادای واژه ها سرعت بدید،چون تمام آدم ها در عصبانیت کلامشان سرعت پیدا می کند...

رفع چند نقص در گویندگی:
الف) برخی گویندگان اهل اصفهان، آذربایجان، یاسوج و شـهرکرد در اداي صـحیح حروف "چ" و "ج" با اشکال مواجهند و قادر نیستند بدون تأثیر لهجه، آنهـا را بیان کنند. براي رفع این مورد در گویندگی، توصیه این است 50 کلمه کـه بـا حروف "چ" و "ج" شروع و خاتمه می یابد، به اضافۀ 50کلمه که این حـروف در بین حروف آن ها باشد، انتخاب کرده، بنویسند و چند روز در هـر فرصـتی ،تلفظ به شیوهاي که اصطالحا مرده یا بیان کم انرژي می گویند، تمـرین کننـد و بارها آن را بخوانند.

براي معمولی و زیبـا بیـان کـردن "چ" و "ج" توصـیه میشود (شاید ابتدا خنده دار به نظر برسد،اما بسیار موثر است) :

1-ده بار واج "ت" و "ش" را، با فاصله و به صورت فشرده و با شدت بیان کنیـد و بعد، سه بار بگویید:
«جِ - جیم - جاجیم - جیب – جوي»

2-ده بار "ژ" و "د" را با فاصله و به صورت فشرده، بـا شـدت بیـان کنیـد و بعد، سه بار بگویید:
«چ- چین - چاي - چارچار - چارباغ»
 
Feryall

Feryall

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیرارشد
عضویت
10 February 2019
ارسال ها
302
*بخش دوم*

ب) حرکاتی که براي اداي صوت وکلام، در گلو ، دهان و صورت انجام می گیرند، بسیار کوچک و ظریف اند و در محوطه اي کوچـک رخ مـی دهنـد . بنـابراین، ناچیزترین تفاوت در گویندگی، میتواند حرکت هاي عضلانی و گفتـار را بـه شدت تغییر دهد .طرز قرارگرفتن دندانها و فاصله میان آنهـا دربیـان بسـیاري از کلمـات، نقش اصلی دارد. برخی گویندگان، به دلیل فاصله میان دو دندان جلویی پایین و یا بالای فکشان، هنگام گفتن حروف سین و شین، سوت می زننـد کـه ایـن امر موجب آزار شنونده می شود و البته از نقایص گوینده و گویندگی به شمار می رود ، ولی نگران نباشید؛ قابل تصحیح خواهد بود:
اولین توصیه به گویندگانی که هنگام اداي حروف سـین و شـین سوت می زنند، همان شیوة "تلفظمرده" حرف است. براي شروع در قـدم اول سعی کنید 50 کلمه انتخاب کنید که با حروف "س" یا"ش" شـروع شـوند و یا با این حروف همراه باشند.حال با شیوه تلفظ مرده، آنها را تمـرین کنیـد و آنقدر این تمرین را تکرار نمایید که بعد از مدتی ملکۀ ذهنتـان شـود و عادت کنید که بدون سوت زدن گویندگی نمایید.
تلفظ مرده یعنی تلفظ سـین و شین با کمترین فشار هوا بر روي دندان و زبان .
نرمش آرواره و فک، قبل از گوینـدگی و قبـل از تمـرین هـا بـر آمـادگی بیش تر شما می افزاید. آرواره را به اندازهاي که ایجاد تنش و درد نکنـد ، چنـد بار باز و بسته کنید و اگر میتوانید، آن را براي مدت دو تا سه دقیقه باز نگـه دارید. سپس دندانها و ل**ب ها را محکم به هم بفشارید و عضلات صـورت را با دست و یا با شکلک درآوردن(نخندید)نرمش دهید.
همین کار را در مورد حرف "کاف" نیز انجام دهید،چون عده ای در مورد تلفظ این واج نیز مشکل دارند؛بچه ها،گویندگی در ادا و تلفظ کلماتی مانند "کتاب،کویر،کیف" با تلفظ کلماتی مانند"کوه،کهنه،کار" متفاوت است،کسانی که در این مورد مشکل دارند و به یک نوع ادا می کنند 50 کلمه با این تفاوت بنویسید و تکرار کنید.
حروف "غ" و "ق" در گویندگی فارسی، به یک شکل ادا میشـوند. برخـی از گویندگان ، به دلیل لهجه، شکل و یا فیزیک انتهاي زبان و نرم کامـه، "ق" را نزدیک به "خ" ادا می کنند . این اشکال اگر فقطبه لهجه مربـوط باشـد، با تمرین 50 کلمه قاف و غین دار، به تدریج رفع میشود؛ اما تـلاش و تکـرار تمرین‌های عمومی عضلانی کردن اندام گفتار ، براي رفـع و تصـحیح اینگونـه اشکالات گفتاري و بیانی، بسیار مؤثر است.
توجه داشته باشید که در تمرین هاي گویندگی به این احسـاس برسـید کـه همه کلمه ها را، بدون صرف کمترین تلاش، به خـودي خـود، بیان مـی کنید.
 
Feryall

Feryall

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیرارشد
عضویت
10 February 2019
ارسال ها
302
*بخش سوم*

آمادگی ل**ب ها:
ل**ب ، نقش اصلی را در اندام صـوتی و صـداي گوینـده دارد،پ چالاکی و آمادگی دائمی ل**ب ها، براي یک گوینده ضروري است . به گویندگان توصیه میشود روزانه ده ها بار ل**ب هاي خود را به طور کامل به هم بفشارند، طوري که ل**ب ها همدیگر را بپوشانند و شما فشار را احساس کنید . سپس بسیار آرام ل**ب ها و بعد فک را تا حد امکان باز کنید. هر بار، در پایان، بدون صدا و اغراق آمیز بگویید:
«مومی وند، موسی وند، موسیقی، مومیایی، مومی مومی»
براي اینکه دیگران متوجه شما و حرکات دهان و ل**ب هایتان نشوند ، کاغذ تکست را چند ثانیه جلوي دهانتان بگیرید . بعد از این نرمش در ناحیۀ ل**ب ها و به خصوص فک ها لذت خاصی خواهید داشت،احساس خوشایند چالاکی و آمادگی!
حال، حالت اجرا بگیرید و بگویید :
« ِپ ، ِپ ، ِپ» این عمل را چند بار و هر بار محکم تر اجرا کنید، چنانکه هر بار فشار بیشتری روي ل**ب ها بیاورید و هواي بیشتری بیرون دهید تا به حالتی شبیه صداي بازشدن چوب پنبۀ بطري برسید.
توجه داشته باشید که اگر به مدت طولانی ل**ب ها را محکم به هم بفشارید ، ل**ب ها، کرخت و خسته می شوند. در این تمرین و نرمش ها هر بار، حداکثر سه ثانیه،ل**ب ها به هم فشرده شوند.
بچه ها فراموش نکنید مهم ترین نکته در شناسایی نواقص به وسیله خودتون ضبط صدای خودتون وگوش دادن به اون هستش...شما برای اولین بار چند متن خیلی کوتاه اما با ژانر و لحن مختلف ضبطکنید،بعد بشینید و به صداتون گوش بدید،شما اینجوری 70تا 75 درصد از عیوب خودتون رو متوجه میشید،و می تونید اونا رو رفع کنید...تاکید می کنم این مهم ترین اصل در ابتدا برای شروع گویندگی هستش.
به این نکته هم توجه کنید که کلمات تشدید دار را حتما محکم ادا کنید.
سعی کنید اگر رمان ضبط می کنید مونولوگ قبل از دیالوگ را حتما درک کنید،چون نوع بیان ولحن ساده ترین کلمه نیز بسیار تاثیر گذار است؛مثال میزنم:
یک زن و شوهر را در نظر بگیرید،مرد به همسر خود می گوید:
-من این شربت را به بچه می دهم تا بخورد.
زن بلافاصله و با عجله می گوید:
+نـــــــــه!
این حالت اول بود،حالا حالت دوم این میشود که زن خیلی عادی بگوید:
+نه.
و حالت سوم اینکه محکم بگوید:
+نـه!
دقت کنید همین کلمه دو حرفی سه معنای متفاوت خواهد داشت؛
حالت اول منظور از آن نـــــه کشدار این است که به هیچ وجه این کار را نکن چون برای بچه خطرناک است.
حالت دوم منظور از آن نه عادی این است که فعلا نیازی به دادن شربت نیست.
حالت سوم منظور از آن نه! محکم به نوعی گفتن نع می باشد که یعنی قبلا هم گفتم در این مورد دخالتی نکن.
پس واجب و ضروری است که شما روی کوتاه ترین کلمات هم دقت کنید و احساس را برسانید،و همین امر در شعر هم وجود دارد و چه بسا مهم تر و سخت تر،چون کلمات در شعر با املای یکسان دارای معنای متفاوت هستند و احساس بیشتری برای ادای کلمه نیاز است.
 
Feryall

Feryall

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت
مدیرارشد
عضویت
10 February 2019
ارسال ها
302
*بخش چهارم*

بهداشت صدا:

1-از جمله مهمترین نكات بهداشتي، نوشیدن آب به طور مستمر و به میزان تقریبا ثابتي در طي شبانه روز است. باید بدانیم كه براي عملكرد وارتعاش موزون نرم و در نتیجه ایجاد صدایي مناسب، نوشیدن هشت لیوان آب در طي شبانه روز الزامي است ولی این مورد را تذکر می دهم كه نوشیدنی هاي روزمره رایج مانند نوشیدني هاي كافئین دار، نه تنها جاي آب خالص را نمي گیرد، بلكه اثر معكوس هم دارند.
آشامیدن چاي، قهوه و نوشیدني هاي داراي كافئین را محدود كنید. این ها آشامیدني هاي ادرار آور هستند و باعث مي شوند كه بدن آب از دست بدهد. این از دست دادن مایعات باعث خشكي صدا مي شود.
(ما نمی خواهیم خدایی ناکرده به حنجره شماصدمه ای وارد شود،پس نکته بالا را به شدت مد نظر
قرار دهید.)

2-در روزهایی که وقت آزاد دارید و احتمال می دهید که بتوانید چندین ساعت ضبط داشته باشید باید از خوردن غذاهای شور،تند و ادویه دار جلوگیری کنید،چون این غذاها اسید معده شما را به سمت گلو حرکت می دهند و غذاهای شور تشنگی و خشکی زودهنگام گلو را به دنبال خواهد داشت.

3-نسبت به تغییر فصول آگاه باشید،خصوصا پاییزو زمستان...(و خوشبختانه یا متاسفانه کار رسمی ما
نیز ان شاءالله از پاییز شروع خواهد شد)...درصورتی که خدایی ناکرده با علائم سرما خوردگی مواجه شدید به هیچ وجه مشغول ضبط نشوید،چون نه تنها فایده ای نخواهد داشت بلکه حنجره شما خسته تر می شود...ولی به جای ضبط استراحت کنید،آب و مایعات زیاد بخورید و هرصبح مقداری آب نمک را در گلوی خود غرغره کنید.


نکات عمومی:

•از تولید صداهاي عجیب و غریب و همچنین گلو صاف كردن هاي بیش از حد خودداري كنید.

• در هنگام صحبت كردن شدت صوت را پایین نگه دارید.

• از صحبت كردن در محیط هاي پر سر و صدا خودداري كنید. تلاش براي صحبت كردن بالاتر از صداي محیط، به صدا فشار وارد مي آورد .

•وقتي از حنجره استفاده نمي كنید، به آن استراحت بدهید.

• حتي المقدور در روزهای ضبط رمان (نه سایر موارد) كمتر از صداي خود استفاده كنید.

•استفاده از صدا به مدت طولاني یا شدت زیاد،باعث وارد آمدن فشار به آن مي شود،در بین ضبط خود استراحت داشته باشید.

•از جیغ و فریاد خودداري كنید. اگر احساس مي كنید گلویتان خشك، خسته، و یا گرفته است، از صحبت كردن دست بكشید .

•بطور پي در پي گلوي خود را صاف نكنید. اگراحساس مي كنید كه باید این كار را انجام دهید،از ضبط دست بکشید .

•تارهاي صوتي بسیار ظریف هستند و به آساني صدمه مي بینند. قبل ازضبط صداي خود را با 10الي 15 دقیقه همهمه آهسته گرم كنید، این كار از افت ناگهاني صداي شما در حین كار و یا خستگي بعد از آن جلوگیري مي كند.

«دور اول آموزش های پایه و ساده برای شروع کار در انجمن به پایان رسید...»
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 0, کاربران: 0, مهمانان: 0)

بالا