قشنگ ترین و زیباترین اشعار و قطعات کوتاه ناصح و آموزنده

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#1
به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید
خداوند بخشندهٔ دستگیر
کریم خطا بخش پوزش پذیر ...
اشعار و جملات پندآموز که از برافروختن چراغ خرد نشات میگیره و اکثرا زیبا و قشنگ هستن اما بعضی هاشون نزد ما خوشتر و به دل نشین تر هست ، از به اشتراک گذاری ناب ترین و زیباترین اشعار و قطعات پند دهنده ای که تاکنون خوندید و شنیدید خرسند میشم ...
ارادتی بنما تا سعادتی ببری ...
 
آخرین ویرایش:

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#2
تلمیذ بی ارادت عاشق بی زرست و رونده بی معرفت مرغ بی پر و عالم بی عمل درخت بی بر و زاهد بی علم خانه بی در. مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست نه ترتیل سورت مکتوب. عامی متعبد پیاده رفته است و عالم متهاون سوار خفته. عاصی که دست بر دارد به از عابد که در سر دارد. یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل
سعدی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#3
بی رنج، زین پیاله کسی می نمی‌خورد بی دود، زین تنور بکس نان نمیدهند

تیمار کار خویش تو خودخور، که دیگران هرگز برای جرم تو، تاوان نمیدهند

پروین اعتصامی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#4
غنیمت شمار این گرامی نفس
که بی مرغ قیمت ندارد قفس
مکن عمر ضایع به افسوس و حیف
که فرصت عزیزست و الوقت سیف
سعدی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#5
آنرا که حلال زادگی عادت و خوست
عیب همه مردمان به چشمش نیکوست
معیوب همه عیب کسان می‌نگرد
از کوزه همان برون تراود که دروست
ابوسعید ابوالخیر
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#6
دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی
سعدی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#7
آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد
هر کسی را هر چه لایق بود داد
گر توانا بینی ار کوتاه دست
هر که را بینی چنان باید که هست
این که مسکینست اگر قادر شود
بس خیانتها کزو صادر شود
گربهٔ محروم اگر پر داشتی
تخم گنجشک از زمین برداشتی
سعدی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#8
هرگز نگفته است بداندیش، حرف راست
هرگز دلیل را نتوان گفت، ادعاست
از قلب پاک، نیت آلوده بر نخاست
در عیب خویش، ننگرد آنکس که خودستاست
پروین اعتصامی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#9
چشم دل باز کن تا جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی
آنچه بینی دلت همان خواهد
وانچه خواهد دلت همان بینی
هاتف اصفهانی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
#10
تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد
چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد
گر چشمه زمزمی و گر آب حیات
آخر به دل خاک فرو خواهی شد
خیام