اســم يكي از بچه هاي سايتــو بگـو نفر بعـدي تــحليل كــنه!!!