خدایا همین حالا یهویی شکرت

Mr.Ali

عضو سایت
کاربرسایت
عضویت
28 May 2018
ارسال ها
42
لایک ها
228
امتیاز
33
#1
صدای نم نم باران گرمای خواب را ز چشمانم می ربایند. از جایم بلند می شوم. کفش هایم در چارچوب در این پا و آن پا می کنند. کتابم را در دست می گیرم.چتر از نظرم پنهان می شود. آخر سقف آسمان و چتر؟ سقفی که از جنس رحمت خداست! آخرباران و چتر؟
گونه هایم پذیرای سرمای قطرات باران می شوند. گوش هایم مستمع آواز باران و نت های موسیقی اش می گردند.
پلک هایم خیس از خیسی باران می شوند و سنگینی خود را بر دوش دیده هایم می اندازند و دست هایم نشان آغوش پذیرای بارانم می شوند.
پاهایم که می چرخانند جان وتنم را ؛ با زبان بی زبانی می گویند من می شوم چرخ. ای آسمان! تو بشو فلک. باهم می شویم چرخ و فلک. من می چرخم و تو بچرخ. و محیای محیایان هستی می بخشد تا من بچرخم و بچرخاند تو را.
عینکم گریان است از حقارت این بنده حقیر. مشامم مملوء از بوی خاک و باران می شود. بوی نم خاک!
خاطرات برایم تداعی می شوند. خاطرات روستا، خاطرات بوی خانه های کاهگلی هنگامی که باران آنها را می شست . خاطرات یاد صورت های گلی مان روح زندگی را در من می دمد.
تنفس سبزه های تازه نفس، صدای جاری شدن جوی آب، صدای شکستن بدل هایم، نوای این دست و آن دست شدن قطرات باران توسط برگ گل ها به ملکوت قلبم می رسد.
به زیر ایوان می روم. گل رز خود را در آب می نگرد. ارکیده فاخته می شود در نظرش. بلبل ها و گنجشک ها به دنبال سرپناهی برای مأوا گرفتنند. کرم ها سر از خاک بیرون آورده، می خزند. ابرها حسادت می کنند ... رعد و برق!
نگاه ابرها به مردمان این شهر، به کوچه های غریب این شهر، به من؛ بر روی دوش هایم سنگینی می کنند. آنی چشمانم را می بندم. باران شدت می گیرد. شرشر باران گوش هایم را نوازش می کند. جرأت می یابم تا چشمانم را باز کنم. با دیدن آن منظره به فکر فرو می روم. فکر آفرینش. فکر خالق این همه زیبایی، خالق حیات، خالق رنگین کمان که هر رنگش رنگ می بخشد به زندگی سیاه و سفید برخی. خالق چیزی که سرک می کشد از پس کوه برای آوردن خبر اتمام باران، خبر بوی خاک. خالق ابرهای بی ماه که در جاده آسمان به تنهایی می رانند. رها از هر چیزی! رها! خالق برگ های پاییزی که خوش آمدگو و سنگ فرش قدم های سرد زمستان اند. خالق نسیمی که بوی امید، بوی زندگی، بوی خدا را به مشام می رسانند. خالق باران که رفتگر قلب های خاک گرفته است. خالق مظهر نعمت!
چنین خالقی که یکتا و بی همتاست را چقدر شکر می گویم؟ چقد شکر می گویی؟ پس ؛خدایا همین حالا یهویی شکرت!
 

موضوعات

بالا