انواع استخوان های بدن انسان

Mr.Ali

عضو سایت
کاربرسایت
عضویت
28 May 2018
ارسال ها
42
امتیاز
53
استخوان های بدن انسان بر حسب شکل دسته بندی می شوند: استوانه ای و يك قسمت پهن در دو انتها می باشند. به قسمت پهن و ً استخوان های بلند يا دراز شامل يك تنه تقريبا )1 كروی شکل انتهايی استخوان های دراز «اپی فيز» گفته می شود. استخوان های ران و بازو از نمونه های بارز استخوان های دراز در بدن می باشند. به قسمت وسط استخوان هم ديافيز گفته می شود. استخوان های كوتاه از نظر شکل تفاوت زيادی با هم دارند، ولی به طور كلی به شکل مکعبی يا كروی هستند. )2 استخوان های مچ دست و پا از جمله استخوان های كوتاه محسوب می شوند. بشقابی شکل اند. استخوان های جمجمه از نمونه استخوان های ً استخوان های پهن سطح وسيع و صاف داشته و معمولا )3 پهن بدن هستند. استخوان های نامنظم همان طور كه از نامشان پيداست از نظر شکل تفاوت زيادی با هم دارند و در هيچ كدام از )4 گروه های فوق قرار نمی گيرند مانند مهره های ستون فقرات. گرد و مدورند. در تاندون نزديك مفصل قرار دارند. مهم ترين ً استخوان های كنجدی بسيار كوچك بوده و معمولا )5 استخوان كنجدی در بدن استخوان كشکك است كه در جلوی زانو قرار دارد.
 

موضوعات

بالا