احساسات روزانه ((((( امروز چه حسی داری؟ )))))

f.paria

مدیر تالار هنر + کاربر همیار
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار هنر
حسه کسیو دارم که بعد از مدتی فهمیدم که با چه ادم عوضی ... رفیق بودم یه دختر که از هر بیشعوری بشعور تره
چیزایی که نباید میشنیدم شنیدم.... امروز روزه گندی بود خیلی خیلی بیشتر از خیلی ....
 

موضوعات