مدال ها

 1. لیست مدال ها

  This is an example resource medal category. Manage categories and medals in Admin Control Panel.
 2.  

  مدال ویراستار انجمن

 3.  

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
 4.  

  مدال حمایت

  این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  مدال پشتکار

  این مدال به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .
 6.  

  مدال لیاقت

  این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .
 7.  

  مدال اخلاق

  این مدال به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .
 8.  

  مدال اعتماد

  این مدال با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .
 9.  

  مدال نویسنده انجمن

  این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .
 10.  

  مدال منتقد انجمن

  این مدال به منتقدین انجمن اهدا می گردد .
 11.  

  مدال طراح انجمن

  این مدال به طراحان انجمن اهدا می گردد .
 12.  

  مدال مدیران انجمن

  این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
 13.  

  مدال طلای مسابقات

  این مدال به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 14.  

  مدال نقره مسابقات

  این مدال به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 15.  

  مدال برنز مسابقات

  این مدال به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 16.  

  مدال شاعران انجمن

 17.  

  مدال مترجم انجمن

 18.  

  مدال گوینده انجمن

 19.  

  مدال یار دیرین

 20.  

  مدال همت

 21.  

  مدال محبوبیت

 22.  

  مدال معروف

 23.  

  مدال تعهد

 24.  

  مدال تخصص

 25.  

  مدال مدیران ارشد

 26.  

  مدال افتخار

 27.  

  مدال نشان یلدا

 28.  

  مدال بازنشسته انجمن

 29.  

  مدال خلاقیت

بالا