مدال اهدا شده

 1.  

  مدال تعهد

  . متعهد به انجمن
 2.  

  مدال طلای مسابقات

  . این مدال به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 3.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
 4.  

  مدال نظارت

  . این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند؛تعلق میگیرد.
 5.  

  برترین قلم

  . تبریک بابت قلم زیباتون.
 6.  

  مدال پشتکار

  . خیلی عزیزی ممنون از فعالیت خوبت
 7.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 8.  

  مدال مترجم انجمن

  . این مدال به مترجمان انجمن اهدا می گردد .
 9.  

  مدال نقره مسابقات

  . این مدال به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
بالا