مدال اهدا شده

 1.  

  مدال بازنشسته انجمن

  . این مدال به گروه مدیران بازنشسته جهت قدردانی از زحماتشان اهدا می گردد .
 2.  

  مدال نقره مسابقات

  . این مدال به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 3.  

  مدال پشتکار

  . سپاس از پشتکار شما
 4.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  مدال نظارت

  . این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند؛تعلق میگیرد.
 6.  

  مدال وفاداری

  . به پاس4ماه عضویت شما
 7.  

  مدال طراح انجمن

  . این مدال به طراحان انجمن اهدا می گردد .
 8.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده اند ، اهدا می گردد .