مدال اهدا شده

 1.  

  عیدی

  . عیدتان مبارک
 2.  

  مدال بازنشسته انجمن

  . این مدال به گروه مدیران بازنشسته جهت قدردانی از زحماتشان اهدا می گردد .
 3.  

  مدال یار دیرین

  . این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .
 4.  

  مدال حمایت

  . این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
 6.  

  مدال مدیر نمونه

  . ضمن تشکر از فعالیت و صبوری شما .
 7.  

  مدال تخصص

  . این مدال به افراد متخصص انجمن اهدا می گردد .
 8.  

  مدال افتخار

  . این مدال به کاربرانی که باعث افتخار انجمن هستند ، اهدا می گردد .
 9.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 10.  

  مدال طراح انجمن

  . بهترین طراح انجمن