مدال اهدا شده

 1.  

  مدال لیاقت

  . لیاقت دار انجمن
 2.  

  عیدی

  . عیدتان مبارک
 3.  

  مدال اعتماد

  . اعتماد
 4.  

  مدال نویسنده انجمن

  . این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 6.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
 7.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که سایت ما را به اشتراک میگذراند تعلق میگیرد.