ادبیات

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. Dark Girl

    آموزشی واژه های ادبیات یازدهم تجربی

    لطف خدا چاشنی:مزه،طعم حلاوت:شیرینی نژند:خوار و زبون،اندوهگین نابسته:گشوده،باز احسان: بخشش،نیکی کردن،نیکویی می بایست: از مستر بایستن به معنی لازم داشتن ضروری بودن شایسته بودن،می بایست ماضی استمراری ترتیب:نظم،سامان وضع:قراردادن،روش،اساس قرین:یار،نزدیک،همدم ادبار:بدبختی،سیه روزی(متضاد اقبال)...