شفیعی کدکنی

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. D3V1L

    اشعار شفیعی کدکنی

    به کجا چنین شتابان به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید -دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ -همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان؟ -به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم -سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به...