تالار دین و مذهب

 • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
 1. T

  مذهبی دعای سمات | انجمن رمان ایران

  معروف به بدعاء شبور كه مستحب است خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه و مخفى نماند كه اين دعا را از ادعیه مشھوره است و اكثر علماء سلف بر اين دعا مواظبت مى نموده اند و در مصباح شیخ طوسى و جمال الاسبوع سید بن طاوس و كتب كفعمى به سندھاى معتبر از جناب محمد بن عثمان عمروى رضوان اللّه علیه كه از نواب حضرت...
 2. T

  مذهبی دعای گنج العرش | انجمن رمان ایران

  در بعضى از كتب اين دعا را از حضرت رسول صلى االله علیه و آله نقل و براى آن خواص و اثراب زيادى نوشته اند و از آن جمله است كه به خواننده اين دعا خداى تعالى سه چیز مرحمت فرمايد. اول بركت در روزى ، دوم از غیب روزى او مى رسد، سوم دشمن او نابود شود و ھر كس آن را بخواند يا پیش خو نگاھ دارد از شر شیطان و...
 3. T

  مذهبی دعای هفت هیکل | انجمن رمان ایران

  دعاى ھفت ھیكل از جمله ادعیه شريفه اى است كه ھر كس آن را بخواند يا در نزد خود نگاھدارد خداوند تبارك و تعالى او را از غیبت و بدگويى مردمان نگاه دارد و دشمنان او را مغلوب نمايد و در بعضى از كتب زياد بر اين مطلب خواص و حسنه نوشته اند ھر كس مايل باشد به آن مراجعه نمايد. ھیكل اول بسم اللّه الرحمن...
 4. T

  مذهبی دعای معراج دیگری |انجمن رمان ایران

  از رسول اكرم صلى االله علیه و آله منقول است آن شبى كه مرا به معراج بردند از تمامى آسمانھا گذشتم تا به آسمان ھفتم رسیدم و آنچه ديدم بودم و با خداى تعالى بى واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم يا جبرئیل اين چه دعائى است كه جمله فرشتگان مى خوانند؟ گفت يا محمد صلى االله علیه...