اشعار مسعود سعد سلمان

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
مرا ازین تن رنجور و دیده بی خواب
جهان چو پر غرابست و دل چو پر ذباب
ز بهر تیرگی شب مرا رفیق چراغ
ز بهر روشنی دل مرا ندیم کتاب
رخم چو روی سطرلاب زرد و پوست بر او
ز زخم ناخن چون عنکبوت اسطرلاب
دو دیده همچو دو ثقبه گشاده ام شب و روز
ولیک بی خبر از آفتاب و از مهتاب
حسام را که زند غم کنم ز روی سپر
سؤال را که کند دل دهم به اشک جواب
چو چوب عنابم چین برگرفته روی همه
گرفته اشکم در دیده گونه عناب
مرا ز سر زدگی کز فلک شدم در دل
به جز مدیح ملک فکرتی نماند صواب
خدایگان جهان پادشاه هفت اقلیم
سر ملوک زمین مالک قلوب و رقاب
ابوالمظفر سلطان عالم ابراهیم
که خسروان را درگاه او بود محراب
چو سوی کعبه ملوک جهان بپیوستند
به سوی درگه عالی او مجی و ذهاب
ظهیر دولت و ملک و نصیر دولت و دین
به راستی و سزا بودش از خلیفه خطاب
مفاخر ملکان زمانه از لقب است
بدوست باز همیشه مفاخر القاب
روا بود که فزاید جهان بدو رامش
سزا بود که نماید فلک بدو اعجاب
خدایگانا از مدح و خدمت تو همی
همه سعادت محض آمده جلالت ناب
ز رأی تست فروغ و مضای آتش و آب
ز طبع تست صفا و ثبات باد و تراب
حقیر باشد با همت تو چرخ و جهان
بخیل باشد باد و کف تو بحر و سحاب
به بزمگاه تو شاهان و خسروان خدام
به رزمگاه تو خانان و ایلکان حجاب
نهیب خنجر بران تو عدوی تو را
ببست بر دل و بردیده راه شادی و خواب
ز مهر و کین تو چرخ و فلک دو گوهر ساخت
که هر دو مایه عمران شدند و اصل خراب
بجست ذره زین و چکید قطره زان
شد این فروزان آتش شد آن گوارا آب
کمیتت اندر تک گنبدیست اندر دور
حسامت اندر زخم آتشی است اندر تاب
چه مرکبان را بر هم زند طراد نبرد
چه سرکشان را درهم کند طعان و ضراب
زمین و کوه بپوشد ز خون تازه لباس
سپهر و مهر ببندد ز گرد تیره نقاب
دل مبارز گیرد ز تیر و نیزه غذا
سر مخالف یابد ز تیغ و گرز و شــ ـراب
به میغ ظلمت رزمت ز قبضه وز زره
جهد ز خنجر برق ورود ز تیر شهاب
تو را که یارد دیدن به گاه رزم دلیر
که نیزه داری در چنگ و تیر در پرتاب
نیافت یارد از هیبت تو خاک درنگ
نکرد یارد با حمله تو چرخ شتاب
ز زخم خنجر و از گرد موکب تو شود
زمین چو چشم همای و هوا چو پر غراب
از آن فروزی آتش همی به رزم اندر
که کرد خواهی دلها به تیغ تیز کباب
ز نوک رمح تو کندی گرفت چنگ هژبر
ز سم رخش تو کندی نمود پر عقاب
همیشه تا فلک اندر سه وقت هر سالی
شود به گشت رحا و حمایل و دولاب
چو چرخ گردان بر تارک اعادی گرد
چو مهر تابان بر طلعت موالی تاب
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۱


اول گردون ز رنج در تابم کرد
در اشک دودیده زیر غرقابم کرد
پس بخشش نوساخته اسبابم کرد
واندر زندان به ناز در خوابم کرد
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۲


هر ابر که بنگرم غباری شده گیر
گرگل گیرم به دست خاری شده گیر
هر روز مرا خانه حصاری شده گیر
عمری شده دان و روزگاری شده گیر
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۳


مسعود که هست سعد سلمان پدرش
جایی است که از چرخ گذشته است سرش
در حبس بیفزود به دانش خطرش
عودی است که پیدا شد از آتش هنرش
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۴


با همت باز باش و با کبر پلنگ
زیبا به گه شکار و پیروز به جنگ
کم کن بر عندلیب و طاووس درنگ
کانجا همه بانگ آمد و اینجا همه رنگ
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۵


من همت باز دارم و کبر پلنگ
زان روی مرا نشست کوه آمد و سنگ
روزی، روزی گر دهدم چرخ دو رنگ
بر پر تذرو غلطم و سینهٔ رنگ
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۶


هر یک چندی به قلعهٔی آرندم
اندر سمجی کنند و بسپارندم
شیرم که به دشت و بیشه نگذارندم
پیلم که به زنجیر گران دارندم
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۷


در آرزوی بوی گل نوروزم
در حسرت آن نگار عالم سوزم
از شمع سهگونه کار میآموزم:
میگریم و میگدازم و میسوزم
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۸


از بلبل نالندهتر و زارترم
وز زرد گل ای نگار بیمارترم
از شاخ شکوفه سرنگونسار ترم
وز نرگس نوشکفته بیدارترم
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۹


از هرچه بگفتهاند پندی دارم
وز هرچه بگفتهام گزندی دارم
گه بر گردن چو سگ کلندی دارم
بر پای گهی چو پیل بندی دارم
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۱۰


من بستر برف و بالش یخ دارم
خاکستر و یخ پیشگه و بخ دارم
چون زاغ همه نشست بر شخ دارم
در یک دو گز آبریز مطبخ دارم
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۱۱


تا نسبت کرد اخوت شعر به من
می فخر کند ابوت شعر به من
بفزود چو کوه قوت شعر به من
شد ختم دگر نبوت شعر به من
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۱۲


نی روزم هیزم است و نه شب روغن
زین هر دو بفرسوده مرا دیده و تن
در حبس شدم به مهر و مه قانع من
کاین روزم گرم دارد آن شب روشن
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۱۳


دیدی که غلام داشتم چندان من
پرورده ز خون دل چو فرزندان من
در جمله از آن همه هنرمندان من
تنها ماندم چو غول در زندان من
 

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
رباعی شماره ۱۴


ای بخت مرا سوخته خرمن کردی
بی جرم دو پای من در آهن کردی
در جمله مرا به کام دشمن کردی
با سگ نکنند آنچه تو با من کردی
 
موضوعات مشابه
نویسنده موضوع عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
A متفرقه اشعار زیبا شعرکده 2
Shrw °•اشعار برگزیده ی علی اسفندیاری•° مشاعره 12
Nafas.. ویرایش اشعار اماس من| سحر راد کاربر انجمن رمان ایران اشعار و دلنوشته‌های درحال ویرایش 4
Nafas.. قوانین قوانین درخواست ویرایش اشعار و دلنوشته | انجمن رمان ایران قوانین و اطلاعیه‌ها 0
Shrw نقد شعر معرفی و نقد اشعار آماسِ مَن | سحر راد نقد شعر 0
Shrw اشعار آماسِ مَن | سحر راد کاربر رمان ایران درحال پردازش 31
Nightmare برگزیده اشعار کوتاه سهراب سپهری | انجمن رمان ایران متفرقه 10
Shrw مهم ● ویراستاری اشعار تکمیل شده● ویراستاری 1
شکآرچی مهم تاپیک جامع درخواست نقد اشعار | انجمن رمان ایران درخواست نقد 0
کیمیا مشاعره با اشعار فردوسی مشاعره 1
negin-bay مجموعه اشعار همراز | negin-bay کاربر انجمن رمان ایران اشعار کامل شده 20
Albatross گلچینی از اشعار فروغ فرخزاد مشاعره 13
Albatross اشعار ناب در مورد زندگی مشاعره 15
Albatross اشعار عاشقانه خیام مشاعره 13
Albatross اشعار عاشقانه رودکی مشاعره 14
ZaHrAm_km *مشاعره با اشعار قیصر امین پور* مشاعره 16
Albatross اشعار شاملو مشاعره 23
Albatross اشعار عاشقانه سعدی مشاعره 20
Albatross بهترین اشعار عاشقانه مشاعره 47
Albatross اشعار عاشقانه مولانا مشاعره 9
Albatross اشعار عاشقانه سهراب سپهری مشاعره 10
Albatross اشعار عاشقانه حافظ مشاعره 14
silvermoon اشعار طنز قرنطینه مطالب طنز 3
D3V1L اشعار یدالله رویایی مشاعره 2
D3V1L اشعار نادر ابراهیمی مشاعره 4
D3V1L اشعار شفیعی کدکنی مشاعره 4
D3V1L اشعار احمدرضا احمدی مشاعره 20
D3V1L اشعار بیژن الهی مشاعره 8
D3V1L اشعار محمد مختاری مشاعره 4
D3V1L اشعار شهرام شیدایی مشاعره 3
D3V1L اشعار حسین منزوی مشاعره 9
D3V1L اشعار هوشنگ ابتهاج مشاعره 13
D3V1L اشعار فریدون مشیری مشاعره 10
D3V1L اشعار مهدی اخوان ثالث مشاعره 13
marisa اشعار کودکانه ناصر کشاورز اشعار کودکانه نویسندگان 19
marisa اشعار کودکانه عباس یمنی شریف اشعار کودکانه نویسندگان 4
marisa اشعار کودکانه مذهبی اشعار کودکانه نویسندگان 9
~HadeS~ اشعار فردوسی مشاعره 21
~HadeS~ مشاعره با اشعار سهراپ سپهری مشاعره 24
silvermoon مجموعه اشعار کامل استاد سهراب سپهری مشاعره 18
بینا.الف اشعار احمد شاملو مشاعره 14
بینا.الف اشعار عبید زاکانی مشاعره 27
بینا.الف اشعار رهی معیری مشاعره 22
E_hA شعر مجموعه‌ی اشعار شعر نما | کوه یخی کاربر رمان ایران اشعار درحال تایپ 0
E_hA اشعار سوسن خسروی مشاعره 0
E_hA اشعار مثنوی معنوی(دفتر اول) مشاعره 22
E_hA معرفی اشعار فرانسوی | انجمن رمان ایران نگاهی بر ادبیات بین الملل 2
marisa اشعار پروین اعتصامی مشاعره 11
Sevimli اشعار فریدون‌حلمی مشاعره 1
Sevimli اشعار جامی مشاعره 4

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)