برون همسري – درون همسري ( Enogamy - Endogamy)

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
از ريشه هاي يوناني در معناي «زن گرفتن»، «در درون» و «برون از» گرفته شده است.

برون همسري يا ازدواج برون گروهي يا برون وصلتي، ازدواجي است كه زن و شوهر ميتوانند از گروه هاي اجتماعی و شغلي مختلف يا وابسته به مناطق جغرافيايي

گوناگون باشند، يعني هيچ گونه محدوديتي، چه قومي چه قبيله اي، خانوادگي، خانداني، شهري و روستايي، منطقه اي، كشوري و نظاير آن براي همسر گزيني

وجود نداشته باشد. در مقابل آن درون همسري يا ازدواج درون گروهي قرار دارد؛ كه عبارتست از نوعي الزام براي فرد به منظور گزينش همسر در درون گروه اجتماعي

خودي است. در درون همسري فرد (چه زن و چه مرد) مجبور است از درون قبيله، طايفه يا گروه اجتماعي خود همسر انتخاب كرده و ازدواج كند. لذا وی هيچ گونه

آزادي عمل، براي همسر گزيني از گروههاي اجتماعي ديگر ندارد. در زمانهاي گذشته، درون همسري به شدت در بسياري از اقوام و طوايف و گروه هاي اجتماعي

رعايت ميشد و براي آن مقررات و قواعد سنتي اجرا ميكردند. هر چه جامعه ها به سوي گستردگي و پيچيدگي رو كرده اند از محدوديت درون همسري كاسته شده

است و موانع گزينش همسر از گروههاي غير خودي برداشته شده است. در ميان كاست هاي هند، عضو يك كاست ناچار بود، از درون كاست خويش همسر گزيند.

درون همسري غالباً ناشي از اشتراك فرهنگي و تعلقات گروهي و حفاظت از هويت اجتماعي گروه و براي مصالح و منافع اقتصادي صورت ميگرفته است.

تاريخچه واژه برون همسري و درون همسري

درون همسري و برون همسري اصطلاحهاي مرتبطي هستند كه "مك لنان" آن را وارد قوم شناسي كرده است. به بيان مختصر آنچه كه از تاريخچه ريشه شناسي

اين واژه بر مي آيد، اين اصطلاحها گاهي بر خلاف معناي لغوي خود در مورد روابط جنسي خارج از ازدواج به كار برده ميشدند. درون همسري و برون همسري را

ميتوان فرايندهاي اجتماعي اي دانست كه از گرايش به ازدواج با خودي و يا غير، شروع شده و به رعايت بيچون و چراي آئينهاي اجتماعي كه تكليف امر را روشن

كرده اند ختم ميشود.

گاهي تصور ميشود كه درون همسري، مشخصه فرهنگي جوامع نانويسا است، پس تصور ميشود كه برون همسري مشخصه فرهنگهاي پيشرفته تر است. حقيقت

اين است كه اكثر گروههاي مربوط به فرهنگ ما قبل، حظ ازدواج برون همسري هم داشتهاند و اين در حالي است كه در فرهنگ هاي بالاتر و متأخرتر مانند كاستها،

اشرافيت، پيروان مذهب و... درون همسري رواج بيشتري داشته است. فرايندهاي درون همسری و برون همسری گرچه متضاد یکدیگرند، اما تفکیک ناپذیر و جهان

شمولند. مقرراتی که شخص را مكلف ميسازد كه براي ازدواج از گروه خود خارج شود، مقرراتي است كه او را وادار ميسازد كه اگر قصد ازدواج دارد به گروه ديگري وارد

شود. مقرراتي نيز هستند كه ازدواج با غير را منع ميكنند. مانند قانوني كه جلوي ازدواج سفيد پوستان و سياهپوستان را ميگيرد و هر دو گروه را به درون همسري

وادار ميسازد.

منابع:

1) قنادان، منصور و ديگران؛ جامعه شناسي (مفاهيم كليدي)، تهران، آواي نور، چاپ اول پائيز 1375، ص 154.

2)گيدتر، آنتوني؛ جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، ني، چاپ پنجم 1378، ص 421، ص 798.

3)گولد، جوليوس و كولب، ويليامل؛ فرهنگ علوم اجتماعي، تهران، مازيار، چاپ اول 1376، ص 407 و ص 408.

4)آراسته خو، محمد؛ نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات اجتماعي علمي، تهران، چاپخش، چاپ اول 1381، ص 276 و ص 277.
 

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)