شعر های برتر از مولانا

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد

از جـداییــهـــا حکـــــایت مـــی‌کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا مـــــرا ببریــــده‌انـد

در نفیــــــرم مــــــرد و زن نالیـــــده‌انـد

سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

تـــا بگـــویــم شـــرح درد اشتیـــــاق

هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم

هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

از درون مـن نجســت اســـرار مــن

ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست

لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل

وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
مــن غلام قمــرم ، غیـــر قمـــر هیــــچ مگو

پیش مـــن جــز سخن شمع و شکــر هیچ مگو

سخن رنج مگو ،جز سخن گنج مگو

ور از این بی خبری رنج مبر ، هیچ مگو

دوش دیوانه شدم ، عشق مرا دید و بگفت

آمـــدم ، نعـــره مــزن ، جامه مـــدر ،هیچ مگو

گفتــم :ای عشق مــن از چیز دگــر می ترســم

گــفت : آن چیـــز دگـــر نیست دگـر ، هیچ مگو

من به گــوش تـــو سخنهای نهان خواهم گفت

ســر بجنبـــان کـــه بلـــی ، جــــز که به سر هیچ مگو

قمـــری ، جـــــان صفتـــی در ره دل پیــــــدا شـــد

در ره دل چـــه لطیف اســت سفـــر هیـــچ مگــو

گفتم : ای دل چه مه است ایــن ؟ دل اشارت می کرد

کـــه نـــه اندازه توســت ایـــن بگـــذر هیچ مگو

گفتم : این روی فرشته ست عجب یا بشر است؟

گفت : این غیـــر فرشته ست و بشــر هیچ مگو

گفتم :این چیست ؟ بگو زیر و زبر خواهم شد

گــفت : می باش چنیــن زیرو زبر هیچ مگو

ای نشسته در این خانه پر نقش و خیال

خیز از این خانه برو،رخت ببر،هیچ مگو

گفتم:ای دل پدری کن،نه که این وصف خداست؟

گفت : این هست ولـــی جان پدر هیچ مگو

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد

هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید

ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد

یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید

آن خانــــه لطیفست نشان‌هـــاش بگفتیــد

از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد

یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت

یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید

با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو

و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها

و آنگـــه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو

باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی

گـــر ســوی مستــان میــروی مستانه شـــو مستانه شو…

مولانا
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ♧~HaavusH _Rad~♧، mohamad_h و PsYcHo
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
هلـــه نومیـــد نباشی کـــه تـــو را یـــار بــراند

گـــرت امروز بـــراند نــه کـــه فـــردات بخواند

در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کـــن آن جا

ز پس صبر تـــو را او به ســـر صـــدر نشاند

و اگــر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرهــا

ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند…

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا

روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام بمگـــذار مرا

این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی

راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا

مولانا
 
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
عـــــالم همـــه دریــا شـــود دریـــا ز هیبت لا شـــود

آدم نماند و آدمی گــــر خــــویش بـــا آدم زند

دودی بـــرآید از فلک نــی خلق مـــاند نــی ملـــک

زان دود ناگــــه آتشی بر گــــنبد اعظم زند

بشکافد آن دم آسمان نی *** ماند نی مکان

شوری درافتد در جهــان وین سـور بر ماتم زند

گـــه آب را آتش بــرد گــه آب آتش را خــورد

گــه مــوج دریای عــدم بـــر اشــهب و ادهـــم زند

خورشیـد افتــد در کـــمی از نـــور جان آدمی

کـــم پـرس از نامحـــرمان آنجا کـــه محرم کـم زند…

مولانا
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohamad_h، Kimia_rh و PsYcHo
A

AvRiNa

کاربر تبعید شده
کاربر اخراجی انجمن
من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم

نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم

نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم

نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم

مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم

نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم

خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم

کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم

مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن

که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…

مولانا
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohamad_h، Kimia_rh و PsYcHo

PsYcHo

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
2,545
22,387
زمان آنلاینی
23m
270
آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک
شنگینک و منگینک سربسته به زرینک
چون منکر مرگست او گوید که اجل کو کو
مرگ آیدش از شش سو گوید که منم اینک
گوید اجلش کای خر کو آن همه کر و فر
وان سبلت و آن بینی وان کبرک و آن کینک
کو شاهد و کو شادی مفرش به کیان دادی
خشتست تو را بالین خاکست نهالینک
ترک خور و خفتن گو رو دین حقیقی جو
تا میر ابد باشی بی‌رسمک و آیینک
بی‌جان مکن این جان را سرگین مکن این نان را
ای آنک فکندی تو در در تک سرگینک
ما بسته سرگین دان از بهر دریم ای جان
بشکسته شو و در جو ای سرکش خودبینک
چون مرد خدابینی مردی کن و خدمت کن
چون رنج و بلا بینی در رخ مفکن چینک
این هجو منست ای تن وان میر منم هم من
تا چند سخن گفتن از سینک و از شینک
شمس الحق تبریزی خود آب حیاتی تو
وان آب کجا یابد جز دیده نمگینک
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ♧~HaavusH _Rad~♧ و mohamad_h

PsYcHo

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
2,545
22,387
زمان آنلاینی
23m
270
رو رو که نه‌ای عاشق ای زلفک و ای خالک
ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک
با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک
بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک
ای نازک نازک‌دل دل جو که دلت ماند
روزی که جدا مانی از زرک و از مالک
اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی
دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک
تو رستم دستانی از زال چه می‌ترسی
یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک
من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد
بر چرخ همی‌گشتی سرمستک و خوش حالک
می‌گشتی و می‌گفتی ای زهره به من بنگر
سرمستم و آزادم ز ادبارک و اقبالک
درویشی وانگه غم از مست نبیذی کم
رو خدمت آن مه کن مردانه یکی سالک
بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو
بگذار منجم را در اختر و در فالک
من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم
من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک
با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر
می‌گفت به زیر لب لا تخدعنی والک
می‌گفتم و می‌پختم در سینه دو صد حیلت
می‌گفت مرا خندان کم تکتم احوالک
خامش کن و شه را بین چون باز سپیدی تو
نی بلبل قوالی درمانده در این قالک
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ♧~HaavusH _Rad~♧ و mohamad_h

PsYcHo

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
2,545
22,387
زمان آنلاینی
23m
270
روان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک
ز عشق بی‌نشان آمد نشان بی‌نشان اینک
ببین در رنگ معشوقان نگر در رنگ مشتاقان
که آمد این دو رنگ خوش از آن بی‌رنگ جان اینک
فلک مر خاک را هر دم هزاران رنگ می‌بخشد
که نی رنگ زمین دارد نه رنگ آسمان اینک
چو اصل رنگ بی‌رنگست و اصل نقش بی‌نقشست
چو اصل حرف بی‌حرفست چو اصل نقد کان اینک
تویی عاشق تویی معشوق تویی جویان این هر دو
ولی تو توی بر تویی ز رشک این و آن اینک
تو مشک آب حیوانی ولی رشکت دهان بندد
دهان خاموش و جان نالان ز عشق بی‌امان اینک
سحرگه ناله مرغان رسولی از خموشانست
جهان خامش نالان نشانش در دهان اینک
ز ذوقش گر ببالیدی چرا از هجر نالیدی
تو منکر می‌شوی لیکن هزاران ترجمان اینک
اگر نه صید یاری تو بگو چون بی‌قراری تو
چو دیدی آسیا گردان بدان آب روان اینک
اشارت می‌کند جانم که خامش که مرنجانم
خموشم بنده فرمانم رها کردم بیان اینک
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ♧~HaavusH _Rad~♧ و mohamad_h

F.N.A

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
4
29
زمان آنلاینی
0
20
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم
گر پرده فرو افتد و رخسار تو بینیم
هر ثانیه بر آتش عشق تو گداییم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ♧~HaavusH _Rad~♧، mohamad_h و (deleted member)

minaa

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
11
132
زمان آنلاینی
36m
60
من باشم و وی باشد و می باشد و نی
کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی...
من گه لب وی بوسم و وی گه لب می
من مست ز وی باشم و من مست ز می

مولانا
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: ♧~HaavusH _Rad~♧
موضوعات مشابه
نویسنده موضوع عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
ماعده حسن زاده شعر های حافظ مشاعره 8
Mj12 کتاب های شعر و داستان اندروید اندروید 83
Arezoo.D شعر های طنز :) مطالب طنز 12
PsYcHo شعر های میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا ( مارندرانی ) مشاعره 26
Shrw آموزشی ●○تایپک جامع آموزش شعر سرایی○● آموزش شعر نویسی 12
Nightmare مهم دلنوشته و شعر‌خوانی | انجمن رمان ایران متفرقه 1
Shrw قوانین ●●قوانین جامع شعر نویسی●● قوانین و اطلاعیه‌ها 0
کیمیا سرگرمی شاعر این شعر کیه؟ مشاعره 31
iM.M چگونه شعر را دکلمه کنیم؟ دکلمه‌های درحال تایپ 0
E_hA شعر مجموعه‌ی اشعار شعر نما | کوه یخی کاربر رمان ایران اشعار درحال تایپ 0
E_hA شعر با حرف"ا" مشاعره 8
HASNA شعر گاو خوب اشعار کودکانه نویسندگان 0
A شعر کودکآنه ترانه و لالایی کاربران 4
Mr.Ali شعر خیلی طنز شب امتحان مطالب طنز 0
Mr.Ali شعر طنز کنکور مطالب طنز 0
Mr.Ali شعر طنز خانه بهلول مطالب طنز 0
Mr.Ali شعر طنز نمره 20 مطالب طنز 0
Lovelydog شعر در وصف شوهری مطالب طنز 0
PsYcHo شرط شعر نویسی!| انجمن رمان ایران آموزش شعر نویسی 1
Nirvana شعر طنز اعتراف یک دانشجو مطالب طنز 0
س متفرقه شعر و متن کافه عشاق 573
کوکیッ شعر طنز و جالب درباره تعطیلات ایران مطالب طنز 0
NEGIN.K شعر طنز؛ بی‌خودی بانو دلت با عشق من صابون نزن مطالب طنز 0
Asteria ❀شعر سازي بِـه سبڪ "ھایڪو" ❀ مشاعره 2
PsYcHo عکس از شعر... عاشقانه 7
Pari_A یه شعر به نفر قبلی ... مشاعره 1
Pari_A وصف حال خود با شعر مشاعره 117
Arezoo.M محمدی: قرار نیست هرکسی درباره پرتاب‌های من صحبت می‌کند جواب او را بدهم فوتبال داخلی 0
afsson گزینه‌های نیمکت نفت مسجدسلیمان فوتبال داخلی 0
Fati.. معرفی فیلم‌های حقوقی حقوق عمومی 3
Fati.. آموزش ☆ضرب‌المثل‌ های انگلیسی☆ متفرقه 26
T حالت های دعا کردن داروخانه معنوی 0
Shrw اخبار ●●معرفی مقام های شاعران●● قوانین و اطلاعیه‌ها 0
K معرفی خیریه های تهران متفرقه 0
_mahdi.8399_ دلنوشته دغدغه های یهویی |_mahdi.8399_ کاربر انجمن رمان ایران دلنوشته‌های درحال تایپ 4
afsson دیالوگ‌های ماندگار سریال فرار از زندان دیالوگ 3
مریم سعادتمند مهم آموزش‌های مهم ترجمه در پنج تاپیک | انجمن رمان ایران آموزش ترجمه 1
شکارچی مهم درخواست انتقال رمان به تالار های برتر قوانین و اطلاعیه‌ها 4
Dark Girl آموزشی واژه های ادبیات یازدهم تجربی درسی 2
S بعد از کاشت مو چطور بخوابیم؟ + سایر پرسش های متداول ارایش و زیبایی 0
شکارچی قوانین معرفی مدال های انجمن رمان ایران درخواست مدال 0
T روش های صحیح مطالعه رمان| انجمن رمان ایران کارگاه آموزش 0
E کاربرد های روغن خراطین ارایش و زیبایی 0
ماعده حسن زاده عکس های شاخ (دپ) عکس و فتو آرتیست 21
Ďaniýal- موسیقی تاپیک" متون آهنگ های دیسلاو" متن ترانه ها،اهنگ ها 1
Ďaniýal- تاپیک جامع " دانلود آهنگ های بیس دار" دانلود موسیقی ایرانی 3
Ďaniýal- موسیقی " متون آهنگ های خارجی" متن ترانه ها،اهنگ ها 5
Ďaniýal- موسیقی تاپیک "متون آهنگ های ایرانی" متن ترانه ها،اهنگ ها 19
silvermoon ایده های ناب برای ست کردن کفش ها و لباس ها مد و پوشـاک 5
silvermoon راه های تشخیص ماهی سالم از فاسد خانه داری 1

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)