مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): آب / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
مُطهِّرات

مسأله 168ـ مطهّرات به چيزهايى گفته مى شود كه نجس را پاك مى كند و آن 12 چيز است: آب زمين آفتاب استحاله انقلاب ثلثان شدن
انتقال اسلام تبعيّت 10ـ برطرف شدن عين نجاست 11ـ استبراء حيوان نجاستخوار 12ـ غايب شدن مسلمان، كه احكام اينها بطور تفصيل در مسائل آينده خواهد آمد.1ـ آب

مسأله 169ـ آب پاك و مطلق هرچيز نجسى را پاك مى كند، به شرط اين كه هنگامى كه چيز نجس را با آن مى شويند آب مضاف نشود و بو يا رنگ يا طعم نجاست به خود نگيرد و با آب كشيدن عين نجاست برطرف شود، مثلاً اگر خون در آن است آنقدر بشويند كه خون برطرف گردد، البته در آب قليل شرايط ديگرى نيز هست، كه بعداً اشاره مى شود.

مسأله 170ـ ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست، ولى در آب كر يا جارى يك مرتبه كافى است، هرچند سه مرتبه بهتر است (آبهاى لوله كشى در حكم آب جارى است).

مسأله 171ـ هرگاه سگ ظرفى را ليسيده، يا از آن، آب يا مايع ديگرى، خورده باشد، اوّل بايد آن را با خاك پاك كه مخلوط با كمى آب باشد خاك مال كرد و بعد دومرتبه در آب قليل، يا يك مرتبه در آب كر يا جارى شست و اگر آب دهان سگ در ظرفى بريزد، احتياط مستحبّ آن است كه همين كار انجام شود، امّا اگر جاى ديگرى از بدن سگ با رطوبت به ظرف ملاقات كند خاك مال كردن واجب نيست بلكه بايد آن را در آب قليل سه مرتبه و در آب كر يا جارى يك مرتبه شست.

مسأله 172ـ هرگاه دهانه ظرفى كه سگ دهان زده، تنگ باشد و نتوان آن را خاك مال كرد، چنانچه ممكن است بايد پارچه اى را به چوبى پيچيد و توسّط آن خاك را با كمى آب به آن ظرف بمالند و اگر ممكن نشود مقدارى خاك و كمى آب در آن بريزند و تكان دهند، سپس طبق دستور بالا آب بكشند.

مسأله 173ـ ظرفى را كه خوك از آن، چيز مايعى را خورده بايد هفت مرتبه با آب
شست و لازم نيست آن را خاك مال كنند و در ليسيدن خوك و مردن موش صحرايى در آن نيز، بنابر احتياط واجب بايد هفت مرتبه شست.

مسأله 174ـ ظرفى را كه با شراب نجس شده، بايد با آب قليل سه مرتبه بشويند و دست در آن بمالند و مستحبّ است هفت مرتبه شسته شود.

مسأله 175ـ كوزه اى كه از گل نجس ساخته شده، يا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب كر يا جارى بگذارند و آب در باطن آن نفوذ كند و خارج شود پاك مى شود و اگر آب در آن نفوذ نكند ظاهرش پاك مى شود، با آب قليل نيز مى توان ظاهر آن را شست.

مسأله 176ـ براى آب كشيدن ظروف با آب قليل مى توان آن را سه مرتبه پر و خالى كرد و يا هر بار قدرى آب در آن بريزند و طورى بگردانند كه به جاهاى نجس برسد، بعد بيرون بريزند.

مسأله 177ـ براى شستن ظرفهاى بزرگ مثل خمره و پاتيل هرگاه آن را سه مرتبه با آب پر كنند و بعد خالى كنند پاك مى شود و راه آسانتر اين است كه هر دفعه آب را از بالا به پايين به تمام اطراف آن بريزند و هربار آبى كه ته آن جمع مى شود بيرون آورند و لازم است در هر دفعه ظرفى را كه با آن آبها را بيرون مى آورند، بشويند.

مسأله 178ـ هرگاه فلزّ نجس را آب بكشند ظاهرش پاك مى شود، هرچند اعماقش هنگامى كه ذوب شده، نجس شده باشد.

مسأله 179ـ براى تطهير تنور نجس كافى است يك مرتبه از بالا به پايين آب در آن بريزند بطورى كه تمام اطراف آن شسته شود، امّا اگربوسيله بول نجس شده باشد دوبار لازم است و بهتر است گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون آورند و بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند.

مسأله 180ـ اگر چيز نجسى را با آب كر يا جارى يا آب لوله كشى بشويند تا عين نجاست برطرف شود، يا بعد از برطرف كردن عين نجس در آب كر يا جارى فرو برند پاك مى شود، ولى فرش و لباس و مانند آن را بايد فشار يا حركت داد تا آب آن خارج
شود.

مسأله 181ـ براى تطهير چيزى كه با بول نجس شده با آب قليل دومرتبه و در آب كر و جارى و آب لوله كشى يك مرتبه كفايت مى كند، امّا در غير بول يك مرتبه با آب قليل يا كر كافى است.

مسأله 182ـ براى شستن لباس و فرش و مانند آن با آب قليل بايد آن را مقدارى فشار دهند تا آب از آن خارج شود.

مسأله 183ـ هرگاه چيزى با بول پسر يا دختر شيرخوارى كه غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند پاك مى شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نيست، ولى احتياط مستحبّ آن است كه دومرتبه بريزند.

مسأله 184ـ اگر حصير نجس را كه با نخ بافته اند در آب كر يا جارى فرو برند، يا زير آب لوله كشى بگيرند بعد از برطرف شدن عين نجاست، پاك مى شود.

مسأله 185ـ اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند آن نجس شود با فرو بردن در آب كر جارى و يا گرفتن زير شير آب، پاك مى گردد اگر باطن آنها نجس شود بايد آن قدر صبر كرد تا يقين حاصل شود آب، داخل آن نفوذ كرده و خارج شده.

مسأله 186ـ هرگاه شك كند كه آب نجس به باطن چيزى رسيده يا نه، باطن آن پاك است.

مسأله 187ـ اگر چيزى نجس شود چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند پاك مى شود و ظرف هم پاك مى گردد و اگر مانند
لباس يا چيزى كه فشار لازم دارد باشد، بايد در هر مرتبه آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا آب، بيرون بريزد.

مسأله 188ـ هرگاه لباس نجسى را رنگ كرده باشند و در آب كر يا جارى فرو برند، يا زير شير آب بگيرند و آب پيش از آن كه به واسطه رنگ، مضاف شود به تمام آن برسد، پاك مى شود، هرچند موقع فشار دادن، آب مضاف از آن بيرون آيد، امّا اگر آب، قبل از رسيدن به تمام لباس مضاف گردد بايد آنقدر آن را بشويند تا آب مطلق به آن برسد.

مسأله 189ـ هرگاه بعد از آب كشيدن فرش و لباس مختصرى گل يا ذرّات صابون و اشياء ديگر در آن ديده شود پاك است و اگر اشياء بزرگترى باشد ظاهر آنها نيز پاك است و اگر آب نجس به باطن آنها نفوذ كرده براى پاك شدن باطن آنها بايد آب پاك نيز به آن برسد و خارج شود.

مسأله 190ـ هرگاه چيز نجسى را بشويند و عين نجس برطرف شود امّا بو يا رنگ آن بماند ضررى ندارد و اگر شك كند عين نجس مانده يا نه، بايد بيشتر بشويد تا يقين كند از بين رفته است.

مسأله 191ـ براى تطهير بدن در آب كر يا جارى يا زير شير آب، همين اندازه كه عين نجاست برطرف شود بدن پاك است و بيرون آمدن و دوباره در آب فرو رفتن لازم نيست.

مسأله 192ـ هرگاه غذاى نجس در لاى دندانهاباقى مانده، اگر آب در دهان بگردانند به طورى كه به تمام اجزاى آن برسد پاك مى شود.

مسأله 193ـ اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند چنانچه آب، خود به خود بيرون آيد فشار لازم نيست، و الاّ فشار دهند.

مسأله 194ـ گوشت و دنبه اى كه نجس شده با آب كشيدن پاك مى شود، همچنين اگر بدن يا لباس كمى چرب باشد كه مانع رسيدن آب نگردد، ولى اگر طورى چرب باشد كه مانع رسيدن آب شود بايد اوّل چربى را از بدن برطرف كنند.

مسأله 195ـ شيرى كه متّصل به كر مى باشد آبى كه از آن مى ريزد حكم آب كر و جارى را دارد، بنابر اين هر چيز نجسى را با آن بشويند همين كه عين نجاست برطرف شد، پاك مى شود.

مسأله 196ـ هرگاه انسان چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده، بعد شك كند كه آن را درست آب كشيده يا نه، آن چيز پاك است، مگر اين كه بداند كه در حال شستن توجّه نداشته است.

مسأله 197ـ هرگاه زمينى را با آب قليل آب بكشند اگر از شن يا ريگ باشد و غساله يعنى آب باقيمانده در آن فرو رود پاك است، امّا ريگهاى زير آن زمين نجس مى شود. همچنين اگر سراشيبى داشته باشد آب از آن بگذرد پاك مى گردد، امّا اگر غساله روى زمين بماند نجس است، مگر با وسيله اى آن را جمع كنند.

مسأله 198ـ هرگاه ظاهر نمك سنگ و مواد ديگرى مانند آن نجس شود با آب كشيدن پاك مى شود، خواه با آب قليل باشد، يا كر و جارى، يا زير شير آب.

مسأله 199ـ هرگاه قند يا شكر نجس شود با آب كشيدن پاك نمى شود.
 
موضوعات مشابه
نویسنده موضوع عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها):غايب شدن مسلمان / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): استبراء حيوان نجاستخوار / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): بر طرف شدن عين نجاست / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): تَبَعيّت / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): اسلام آوردن / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): انتقال / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): ثلثان شدن / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): استحاله و انقلاب / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): آفتاب / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): زمین / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
Asteria راههاى مختلف پاک کردن چرک از یقه پیراهن مردانه آقایان 0
Asteria پاک کردن لکه دوده از دیوار خانه داری 0
Asteria پاک کردن تنگ های شیشه ای خانه داری 0
Asteria پاک کردن اثر انگشت از روی ظروف استیل و وسایل اشپزخانه خانه داری 0
Asteria پاک کردن لاک از روی لباس خانه داری 0
Asteria پاک کردن صفحه ال سی دی خانه داری 0
Asteria پاک کردن خطوط از روی بدنه جاروبرقی خانه داری 0
Asteria تن پاک کُن ( تنباکو )! متفرقه 0
Asteria آموزش پاک کردن تاریخچه جستجو کورتانا در ویندوز 10 نکته ها و ترفندها و آموزش 0
miss_gh پاک سازی جاسوس های مرورگر Abelssoft Antibrowserspy 2018 V201 امنیت 0
miss_gh رواندا چگونه به یکی از پاک‌ترین کشور‌های زمین تبدیل شد؟ متفرقه 12
HASNA حذف کردن برنامه هایی که پاک نمیشوند! مطالب کاربردی کامپیوتر 0
HASNA پاک کردن خالکوبی پوست و مو 0
miss_gh آموزشی به روزرسانی ویندوز ۱۰ فایل هایتان را پاک می‌کند ویندوز 0
♧~HaavusH _Rad~♧ چگونه پیام‌های پاک‌شده در گوشی‌های اندرویدی را بازیابی نماییم؟ ترفندستان 0
A ⇜تَوَلُدِ پاک تَرین قَلبِ اَنجُمَن مُبارَک⇝ تبریک، تسلیت و مناسبت‌ها 40
mhds اگه پاک کن بودی چی یا کی رو از زندگیت پاک میکردی؟ تاپیک های دنباله دار 8
HASNA آموزشی به روزرسانی ویندوز ۱۰ فایل هایتان را پاک می‌کند ویندوز 0
HASNA نحوه پاک کردن انواع لک ها خانه داری 18
HASNA پاک کردن جوهر خودکار را از روی کیف چرمی خانه داری 0
PsYcHo تکنیک های پاک کردن لکه رژ لب از روی لباس ارایش و زیبایی 1
Bi Efandi پاک کن تاپیک های دنباله دار 12
Asteria چگونه عکس های پاک شده آیفون را برگردانیم؟ آموزش 0
Asteria جایگزین طبیعی برای نرم کننده های پارچه خانه داری 0
Narges_D نوشیدن مواد ضدعفونی کننده حوادث 0
Asteria باشگاه شهرخودرو: نتیجه بازی سپاهان- پرسپولیس برای همه تعیین کننده است|برگزاری مسابقه جوانمردانه تر است فوتبال داخلی 0
Asteria احتکار و مجازات فرد احتکار کننده حقوق جزا 0
E_hA مطالب جالب و سرگرم کننده مطالب جالب و دانستنی ها 40
miss_gh ۷ غذای جوان کننده را می شناسید؟!+تصاویر خواص خوراکی ها 0
zahra.78 ماسک سفید کننده تخم مرغ برای زیباتر شدن پوست صورت پوست و مو 3
zahra.78 ماسک سفید کننده تخم مرغ برای زیباتر شدن پوست صورت پوست و مو 0
zahra.78 نوزاد 6 ماهه و 15 بازی و فعالیت سرگرم کننده برای آنها خلاقیت، کاردستی و رنگ آمیزی کودکان 12
HASNA طبیعی مرطوب کننده بسازید پوست و مو 0
HASNA 6 نکته برای استفاده از اسپری برنزه کننده پوست و مو 0
HASNA چگونه یک مرطوب کننده مناسب انتخاب کنیم؟ پوست و مو 0
miss_gh دانلود Leawo Blu-ray Player 1.9.6.0.DC.19.09.2017 – نرم افزار پخش کننده بلوری مولتی مدیا 0
♧~HaavusH _Rad~♧ شبکه‌‌های هوشمند مبتنی‌‌بر مصرف‌‌کننده اخبار و اطلاعات روز موبایل 0
♧~HaavusH _Rad~♧ هواوی با پیشی‌گرفتن از سامسونگ، به دومین عرضه‌کننده تبلت در جهان تبدیل شد اندروید 0
❤F.korea❤ فیلم‌های شرکت‌کننده در جشنواره کن ۲۰۱۹ مشخص شدند خارجی 0
❤F.korea❤ آشنایی با پنج روشن کننده پوست که طبیعی هستند پوست و مو 5

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)