معرفی رشته مهندسی هوا وفضا

  • شروع کننده موضوع Mårzï¥ē
  • تاریخ شروع
Mårzï¥ē

Mårzï¥ē

مدیر تالار رمان
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار رمان
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,125
Reaction score
6,330
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
رشته مهندسی هوا و فضا


هدف تربیت کارشناس درصنایع هواپیماوهلیکوپترسازی و فردی آشنا به مقدمات و اصولمهندسی هوافضا است. طول متوسط دوره 4 سال است. دانشجویان موظفند 3 واحد پروژهبگیرند و 2 تابستان در دفاتر مهندسی صنایع مربوط کارآموزی کنند. فارغ‌التحصیلانکادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی، تحقیقات و ساخت صنایع مختلفهواپیمایی،هلیکوپترسازی، موشکی و صنایع دیگر را تامینمی‌کنند. دروس این مجموعه شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، کارگاهی و کارآموزیاست و زمینه‌هایی چونآیرودینامیک،سازه هوایی،مکانیک پروازوجلوبرنده‌ها را در بر می‌گیرد. پایه‌هایاصلی لازم برای تحصیل در این رشته ریاضیات، فیزیک و زبان خارجی است. برایفارغ‌التحصیلان این رشته امکان ورود به دوره کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا وجوددارد. باید توجه داشت که صنایع هوافضا در دنیا یکی از پیشروترین زمینه‌های تحقیقاتیاست و همواره موجبات ترقی و جهش در سایر رشته‌های علوم و مهندسی را فراهم ساخته ودر این راستا بودجه‌های عظیم نظامی و غیرنظامی را به خود اختصاص داده است، موضوعاتیاز قبیل طراحی و ساخت هلیکوپتر،هواپیمای بدون سرنشین،هواپیمای بدون موتور،هواپیمای عمود پروازو یاجنگندهاز یک طرف و ساخت پایگاههای فضایی،مسافرت به کرات دیگر از طرف دیگر جامعیت و حساسیت این رشته را بیش از پیش روشن می‌ساز.د


دکتر کامران رئیسی استاد رشته مهندسی هوافضایدانشگاه صنعتی امیرکبیردر معرفی این رشتهمی‌گوید: مهندسی هوافضا مجموعه‌ای از علوم و توانایی‌های علمی و عملی در زمینهتحلیل، طراحی و ساخت وسایل پرنده‌ نظیر هواپیماها، چرخ‌بال‌ها، گلایدرها، موشک‌ها وماهواره‌ها است. این رشته بر چهار پایهآیرودینامیک 1 ، جلوبرندگی 2 ، مکانیک پرواز 3 وسازه‌های هوافضاییاستوار است. ویدر توضیح چهار پایه علمی این رشته می‌گوید: «آیرودینامیک» به مطالعه و بررسی جریانهوا، محاسبه نیروها و گشتاورهای ناشی از آن بر روی جسم پرنده می‌پردازد و مهندس هوافضا با فراگیری این علم به تحلیل جریان‌های پیچیده در اطراف اجسام پرنده پرداخته وبا به دست آوردن نیروهای آئرودینامیکی امکان بررسی پایداری و طراحی سازه را فراهممی‌کند.

«جلوبرندگی» به مطالعه و بررسی سیستم‌هایجلوبرنده اعم ازموتورهای پیستونی،توربینی،راکت‌ها و نحوه تولید نیروی رانش در آنهامی‌پردازد.

«مکانیک پرواز» به مطالعه و بررسی رفتار وحرکات جسم پرنده با استفاده از اطلاعات آئرودینامیکی ، هندسی و وزنی می‌پردازد و درواقع علم مکانیک پرواز از «عملکرد» تشکیل می‌شود و «عملکرد» به بررسی برد، مسافتنشست و برخاست، مداومت پروازی در سرعت‌های مختلف و پایداری و کنترل وسایل پرندهمی‌پردازد. و در نهایت «سازه‌های هوافضایی» به مطالعه و بررسی سازه‌های هواپیماو دیگر وسایل پرنده می‌پردازد و هدف آن طراحی سازه‌هایی است که علاوه بر استحکامکافی در برابر بارهای آئرودینامیکی و سایر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده،حداقل وزن ممکن را نیز داشته باشند. یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد اینرشته نیز مهندسی هوا فضا را علمی استراتژیک می‌داند که در آن از همه علوم از جملهمتالوژی ، کامپیوتر و الکترونیک استفاده می‌شود و هدف آن تربیت کارشناسانی است کهکادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی ، تحقیقات و ساخت صنایع مختلف هواپیمایی،چرخ‌بال‌سازی و موشکی را تامین سازند. به همین دلیل دانشجویان این رشته موظف هستندکه در طی تحصیل 3 واحد پروژه بگیرند و در تابستان نیز در دفاتر مهندسی صنایع مربوطکارآموزی بکنند.

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد

در مورد مشکلات و دشواری‌های شغلیفارغ‌التحصیلان این رشته نیز دکتر رئیسی می‌گوید: مهمترین مشکل این رشته جدید بودنآن است و این که هنوز برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم به صورت کلان تدوین نشده است ودر نتیجه پراکنده‌کاری در این رشته زیاد است و در کل جذب نیروی انسانی از کانالصحیحی انجام نمی‌گیرد وگرنه عمدتا فارغ‌التحصیلان این رشته از نظر بازارکار مشکلیندارند. همان‌طور که پیش از این گفتیم هدف اصلی صنعت هوافضا طراحی و ساختوسایل پرنده است، در نتیجه فارغ‌التحصیلان مهندسی هوافضا می‌توانند در صنایع وموسسات تحقیقاتی هواپیمایی ، موشکی و ماهواره فعالیت بکنند و همچنین در کلیه موسساتو سازمانهایی که به نحوی از وسایل پرنده استفاده می‌کنند، به عنوان کارشناس تحقیقدر عملیات و تعمیر و نگهداری خدمت کنند. اما علاوه بر اشتغال در مراکز فوق یک مهندسهوافضا با تسلط بر علوم آئرودینامیک، طراحی سازه و روشهای طراحیتوربو ماشین‌ها توانایی‌ کار در شاخه‌هایمتعددی از مهندسی و پروژه‌های خارج از حیطه صنایع هوافضایی را نیز دارد. دکتر رئیسی در همین زمینه می‌گوید: کاربرد زمینه‌های مطالعاتی یک مهندسهوافضا تنها به طراحی هواپیما و وسایل پرنده محدود نمی‌شود. برای مثال آئرودینامیک خودرو هااز برخیجهات شباهت زیادی به آئرودینامیک هواپیما دارد و امروزه در اغلب صنایع خودروسازی بااستفاده از تونل باد و علم آئرودینامیک ، خودروهای کم مصرفتری می‌سازند. فرایندسیستم‌های کنترل صنعتی نیز با فرایندهای طراحی کنترل در وسایل پرنده بر یک مبنا استو همچنین سازه اتومبیل و کشتی مشترکات زیادی با سازه یک هواپیما دارد و بالاخرهتوربین‌های گاز یک نیروگاه یا ایستگاه پمپ گاز همانند یک موتور جت تحلیل و طراحیمی‌گردند. در نتیجه یک مهندس هوافضا علاوه بر شرکت‌های هوایی در نیروگاهها، صنایعنفت و گاز و صنایع خودروسازی فرصتهای شغلی خوبی دارد.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه

دکتر رئیسی همچنین معتقد استکه دانشجوی این رشته باید در کارهایش نظم و برنامه‌ریزی داشته باشد چون حجم مطالبیکه در طول یک ترم ارائه می‌شود، زیاد بوده و مطالعه آنها مستلزم یک برنامه‌ریزیدقیق می‌باشد. وی در مورد دروس مهم در این رشته نیز می‌گوید: زیربنای اینرشته ریاضیات است و همچنین فیزیک و شیمی تا حدودی لازم می‌باشد و البته همین‌جالازم است توصیه کنم که دانش‌آموزان اگر در درس زبان خارجی ضعیف هستند، وارد اینرشته نشوند چون بیشتر دروس این رشته به زبان انگلیسی وابسته می‌باشد. آقایجهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر نیز معتقد است کهدانشجوی این رشته باید آمادگی کار در کارخانجات را داشته باشد. وی در توضیحمی‌گوید: مهندسی هوافضا یک رشته فنی است و عموما کسانی که وارد رشته‌های فنیمی‌شوند، باید آمادگی کار در کارخانجات را داشته باشند و همچنین باید افراد قوی ودارای پشتکار وارد این رشته بشوند تا به یاری اراده قوی خود در پیشبرد این رشتهنوپا موفق گردند.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر امکان ادامه تحصیل درمقاطع کارشناسی ارشد در گرایشهای «جلوبرندگی ، مکانیک پرواز، سازه‌های هوایی ،آیرودینامیک ، هوافضا» میسر می‌باشد.

رشته‌های مشابه و نزدیک به این رشته

این رشته قبلا از زیرشاخه‌هایمهندسی مکانیک بوده است لذا دارای تعداد واحدهای مشترک زیادی با رشته مهندسی مکانیکمی‌باشد.

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر
رشته مهندسی هوافضانیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و بیش از سایر صنایع از وضعیت اقتصادی کشور تاثیرمی‌پذیرد یعنی اگر رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم سرمایه‌گذاری در این بخش بیشترمی‌باشد و البته عکس این قضیه نیز صادق است. دکتر مهدی سبزه‌پرور استادمهندسی هوافضای دانشگاه امیرکبیر نیز با اشاره به فعالیت فارغ‌التحصیلان این رشتهدر بخش خصوصی می‌گوید: در سال 70 وزارت صنایع لایحه‌ای به مجلس داد که بر اساس آنبخش خصوصی می‌توانست در کشور فعالیت‌هایی در زمینه هوافضا انجام بدهد. از سال 72نیز به صورت رسمی مجموعه‌ای در وزارت صنایع متولی این کار شد و به صورت هدایت‌کنندهشرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد که حاصل این کار، تولیداتیمثل ساخت هواپیمای گلایدر بود که طراحی آن توسط فارغ‌التحصیلان همین رشته انجام شدو در حال حاضر نیز 10 فروند از این هواپیما تولید شده و با اخذ مجوزهای بین‌المللیدر باشگاههای سازمان هواپیمایی کشوری شروع به فعالیت کرده است. همچنین می‌توان بهپروژه طراحی و ساختهواپیمای سبک موتورداراشاره کرد که باموفقیت انجام شده و پروازهای آزمایشی را نیز انجام داده است و بالاخره پروژههواپیمای سم‌پاشاز پروژه‌هایی است که بهتازگی در کشور مطرح شده است. حسین شاهوردی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاهامیرکبیر نیز می‌گوید: در حال حاضر در کشور ما به ساخت هواپیما به دلیل عدمسرمایه‌گذاری توجه زیادی نمی‌شود اما فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند درفرودگاهها در قسمت تعمیر و نگهداری هوایی و همچنین درصنایع دفاعروی طراحی موشک و جنگ‌افزارهافعالیت بکنند. علاوه بر اینها می‌توانند روی آئرودینامیک خودروها، سازه‌هایخودروسازی و تولید توربین‌های بخار برای تولید برق کار بکنند. وی همچنین درموردفعالیت‌هایی که دانشجویان این رشته در بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند، می‌گوید: فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در شرکت‌های خصوصی، هواپیماهای کوچک دو نفره ویا چهارنفره‌ای را که در دست ساخت است با استانداردهای بین‌المللی تطابق داده وبرای هواپیما گواهی پرواز یا تولید بگیرند.
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

موضوعات


بالا