معرفی رشته کامل ریاضی

  • شروع کننده موضوع Mårzï¥ē
  • تاریخ شروع
Mårzï¥ē

Mårzï¥ē

مدیر تالار رمان
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار رمان
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,125
Reaction score
6,330
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
رشته ریاضی
ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند که ما را قادر می‌سازند تا ایننظم را توصیف کنیم.


دکتر دیبایی استاد ریاضی دانشگاه تربیتمعلمتهران نیز در معرفی این علم می‌گوید:


)علم ریاضی، قانونمند کردن تجربیات طبیعی است که در گیاهان و بقیه مخلوقاتمشاهده می‌کنیم . علوم ریاضیات این تجربیات را دسته‌بندی و قانونمند کرده و همچنینتوسعه می‌دهند.(


دکتر ریاضی استاد ریاضی و رئیسدانشگاه صنعتیامیر کبیر نیز در معرفی این علم می‌گوید:


ریاضیات علم مدل‌دهی به سایر علوم است. یعنی زبانمشترک نظریات علمی سایر علوم ، علم ریاضی می‌باشد و امروزه اگر علمی را نتوان بهزبان ریاضی بیان کرد، علم نمی‌باشد.


گرایش‌های مختلف این رشته و اهدافآنها عبارتند از:


ریاضی کاربردی:


هدف از این شاخهتربیت کارشناسی است که با اندوخته کافی از دانش ریاضی، توانایی تحلیل کمی از مسائلصنعتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی را کسب نموده، توان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر راداشته باشد.
ریاضی محض:


هدف از این شاخه ریاضی،تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است که آمادگی لازم برای ادامه تحصیل در جهتاشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی را داشته باشند. آشناییبا تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی و مدل‌سازی ریاضی نیز از اهداف دیگر شاخهریاضی محض است.
ریاضی دبیری:


هدف از شاخه دبیریتربیت دبیران وکارشناسان متخصص آموزش ریاضی است که پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورشکشور در سطوح پیش‌دانشگاهی باشند.
ماهیت :


ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یکسری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همه‌جا بتواناز آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدنبه جواب است و برای به دست آوردن این توانایی ، دانشجو باید صبر و پشتکار لازم راداشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعت در مورد یک مساله ریاضی فکر کرده و درنهایت با ابتکار و خلاقیت آن را حل کند.


فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانندپس از پایان تحصیلات، در ادارات دولتی برای مسوولیتهایی که به نوعی با تجزیه وتحلیل مسائل سروکار دارند، در بخش‌ خصوصی در اموری همانند طراحی سیستمها در امربهینه‌سازی و بهره‌وری ، در بخش صنعت برای اموری همانند مدل‌سازیهای ریاضی و درآموزش و پرورش و ... ، مسوولیتهای متفاوتی را به عهده گیرند.


گرایش‌‌های مقطع لیسانس:


(رئیس اتحادیه بین‌المللی ریاضیدانانجهان در یازدهمین اجلاس آکادمی جهان سوم که اخیرا در تهران برگزار شد، عنوان کرد کهبهتر است بگوییم ریاضیات و کاربردهای آن، نه اینکه ریاضیات را به محض و کاربردیتفکیک کنیم چرا که به اعتقاد ریاضیدانها هیچ مقوله ریاضی نیست که روزی کاربردی برایآن پیدا نشود.)


)ریاضیات محض بیشتر به قضایا و استدلالها ، منطق موجود درآنها و چگونگی اثباتشان می‌پردازد اما در ریاضیات کاربردی چگونه استفاده کردن و بهکارگرفتن قضایا، آموزش داده می‌شود، به عبارت دیگر در این شاخه، کاربرد ریاضیات درمسائل موجود در جامعه بیان می‌گردد)


(وقتی صحبت از ریاضی محض می‌شود نبایدتصور کرد که تنها باید در گوشه‌ای نشست و به حل مسائل ریاضی پرداخت بلکه این علم ،بخصوص در مدارج بالا، ارتباط نزدیکی با طبیعت دارد به عبارت دیگر ایده‌های ریاضی ازذهن پژوهشگران نمی‌روید بلکه ریاضیدانها غالبا الهام خود را از طبیعت می‌گیرند و بهقول «ژان باپتیت فوریه» ریاضیدان مشهور قرننوزدهم فرانسه «تعمق در طبیعت، پربارترین منابع اکتشافات ریاضی است.)


عموماریاضیات کاربردی به شاخه‌ای از ریاضی گفته می‌شود که کاربرد علمی مشخصی داشته باشدبرای مثال در اقتصاد، کامپیوتر،‌فیزیک و یا آمار و احتمال کاربرد داشته باشد وریاضی محض نیز به شاخه‌ای گفته می‌شود که به نظریه‌پردازی ریاضی می‌پردازد اما بایدتوجه داشت که امروزه این دو گرایش آن‌چنان در هم ادغام شده‌اندکه مرزی را نمی‌توانبین آنها مشخص کرد.


زیا گاه یک تئوری کاملا محض وارد مرحله کاربردی شده وچون در عمل با مشکل روبرو می‌شود، بار دیگر به حوزه تئوری برمی‌گردد و در نهایت پساز رفع نقایص، دوباره وارد مرحله کاربردی می‌شود. یعنی یک تعامل و ارتباطدوجانبه‌ای بین ریاضی کاربردی و محض وجود دارد و هریک از این دو شاخه، از تجربیاتشاخه دیگر به بهترین نحو استفاده می‌کند و به همین دلیل یک ریاضیدان موفق باید ازهر دو شاخه اطلاع داشته باشد.


معرفی دروس تخصصی


معرفی مختصری از درسهای تخصصی گرایش ریاضیکاربردی:


ریاضیات گسسته:


هدف از این درس، آشنایی با زمینه‌های مختلف ریاضیاتگسسته و کاربردهای آن با تاکید بر اثبات و ارائه الگوریتمهای مناسب است. سرفصلهایاین درس عبارتنداز : معادله تفاضلیورابطه بازگشتی،تابع مولد،اصل شمول و طرد،گرافوماتریس،تطابق و دیگر کاربردهای گراف،جبربولو کاربردهای آن و آشنایی باطرحهای بلوکی،مربع لاتین،صفحه‌های تصویری،کدگذاریورمز گذاری.


برنامه‌سازی پیشرفته:


در این درس، دانشجویان به مباحثی همچونبرنامه‌سازی صحیح ،‌ مستند سازی برنامه‌ها ، برنامه‌سازی ساخت یافته، آشنایی بازبان دوم برنامه‌سازی و مقایسه آن با زبان اول، اشکال‌زدایی و آزمایش برنامه، حصولاطمینان از صحت برنامه‌ها ، الگوریتمهای غیر عددی شامل : پردازش رشته‌ها، روشهایجستجو و مرتب کردن ، آشنایی مقدماتی باکامپایلرهاو دیگر برنامه‌های مترجم، اجرای طرحهای بزرگ و ... می‌پردازند.


آنالیز عددی:


هدف از این درس، ارائه الگوریتمهای عددی و بررسی خطاهایایجاد شده از حل عددی مسائل است. در خصوص روشهای تکراری، بررسی همگرایی و نرخهمگرایی نیز مورد تاکید می‌باشند. در این درس سرفصلهای موجود عبارتند از : نمایشاعداد حقیقی، انواع مختلف خطاها،آنالیز خطاها،حل معادلات خطی،مشتق وانتگرال‌گیری عددی و حلمعادلات دیفرانسیل عددیو ... .
ساختمان داده‌ها:


در این درس، دانشجویان باآرایه‌ها ،بردارها،ماتریسها،صفها وردیفها،لیستهای پیوندی،خطی،حلقوی، روش نمایش و کاربرد لیستهای پیوندی، درختها و پیمایش‌ آنها، روش نمایش و کاربرد درختها، درختهای تصمیم‌گیری ، گرافهاو نمایش آنها، تخصیص حافظه به صورت پویا و مسائل مربوط آشنا می‌شوند.


تحقیق در عملیات:


در این درس ، دانشجویان با زمینه تحقیق در عملیات،انواع مدلها و مدلهای ریاضی، برنامه‌ریزی خطی، شبکه‌ها و مدل حمل و نقل، سایرمدلهای مشابه، آشنایی با برنامه‌ریزی متغیرهای صحیح ،‌برنامه‌ریزی پویا،برنامه‌ریزی غیرخطی و مدلهای احتمالی آشنا می‌گردند.
 
Mårzï¥ē

Mårzï¥ē

مدیر تالار رمان
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار رمان
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,125
Reaction score
6,330
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:


کاربرد ریاضی در علوم مختلفانکارناپذیر است. برای مثال مبحث آنالیز تابعی در مکانیک کوانتومی، کاربرد بسیاریزیادی دارد و یا در بیشتر رشته‌های مهندسی معادله «لاپ لاسی» که یک معادله ریاضیاست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جامعه‌شناسی نیز نظریه احتمال و نظریه گروههانقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در کل باید گفت که همه صنایع ،‌زیر ساخت ریاضی دارند وبه همین دلیل در همه مراکز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانها در کنار مهندسان ودانشمندان سایر علوم حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می‌شود، نتیجه کارتیمی آنهاست.


دکتر ریاضی از اساتید دانشگاه در مورد فرصت‌های شغلی موجوددر ایران می‌گوید:


)اگر در جامعه ما مشاغل جنبه علمی داشته باشند، قطعا بهتعداد قابل توجهی ریاضیدان نیاز خواهیم داشت چون یک ریاضیدان می‌تواند مشکلات را بهروش علمی حل کند. البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر هیچ فرصت شغلی برای یکریاضیدان وجود ندارد اما باید حضور ریاضیدانها در مراکز تحقیقاتی و صنعتی پررنگترباشد.(


هرچقدر که شغل یک فرد تخصصی‌تر شود، میزان ریاضیاتی که لازم دارد،بیشتر می‌گردد.


برای مثال یک مهندس الکترونیک از آنالیز تابعی و فرآیندهایتصادفی استفاده می‌کند و یا یک برنامه‌ریز پروژه‌های اقتصادی از مطالب پیشرفتهآماری مانند سریهای زمانی ، به عنوان ابزار کار یاری می‌گیرد. به همین دلیل امروزهتربیت متخصصان علم ریاضی، یعنی افرادی که قادر هستند ریاضیات مورد نیاز را آموزشداده و یا تولید کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که لازمه پیشرفت در تکنولوژی ،توجه به دانش ریاضی می‌باشد.


اما یکی از دانشجویان این رشته نظر جالبی درمورد توانایی یک فارغ‌التحصیل رشته ریاضی دارد: درست است که در جامعه مامکان مشخصی برای جذب فارغ‌التحصیلان ریاضی وجود ندارد اما یک لیسانس ریاضی به دلیلنظم فکری و بینش عمیقی که در طی تحصیل به دست می‌آورد، می‌تواند با مطالعه و تلاششخصی در بسیاری از شغل‌ها ، حتی شغل‌هایی که در ظاهر ارتباطی با ریاضی ندارد موفقگردد.


توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه


شاید مهمترین تواناییعلمی یک دانشجوی ریاضی ، تسلط بر درس ریاضی دبیرستان ‌باشد که این امر صرفا زاییدهعلاقه شخصی به این درس است.


)این رشته نیازمند دانشجویانی است که از نظرذهنی آمادگی جذب ایده‌های جدید را داشته باشند و بتوانند الگوها و نظم را درک کردهو مسائل غیرمتعارف را حل کنند. به عبارت دیگر یک روحیه علمی ، تفکر انتقادی وتوانایی تجزیه و تحلیل داشته باشند.(


از آنجا که ریاضیات ورود به عرصه‌هایناشناخته و کشف قوانین آن است ، علاقمندی به مباحث ریاضی از همان دوران تحصیل دردبیرستان مشخص می‌شود. همین علاقمندی است که می‌تواند راه‌های بسیار سخت را برایدانشجوی این رشته هموار سازد.


یکریاضیدانقبل از هرچیز باید جرات قدم‌گذاریدر وادی ناشناخته‌ها را داشته باشد.


بطور کلی دقت ،‌تجزیه و تحلیل صحیح وصبر و پشتکار سه عامل اصلی در توفیق داوطلب در این رشته می‌باشد.


وضعیت کنونی نیاز کشور به این رشته


دکتر بابلیان معتقد است هروزارتخانه یا شرکتی نیاز به افرادی دارد که علاوه بر دانستن الفبای کامپیوتر، دارایتوانایی تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری مناسب باشند. در این زمینه شرکتها می‌توانندفارغ‌التحصیلان ریاضی محض و یا کاربردی را جذب نمایند.


رشته‌های مختلفریاضی جایگاه وسیعی در جامعه دارند از آن جمله : تمام رشته‌های مهندسی ، رشته‌هایمختلف علوم پایه «فیزیک،شیمی،‌زیست‌شناسی،زمین شناسی )،پزشکی،علوم کامپیوتر، اکتشافات فضایی،‌ بازرگانی،برنامه‌ریزیهای دولتی، غالب رشته‌های وابسته به صنعت ، مدیریت و رشته‌های مختلف کشاورزی به رشته ریاضی وابسته‌اند و از آن به طور مستقیم استفاده می‌کنند؛‌ همچنین بخشبزرگی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور در طرحهای مختلف نظیرنفت،پتروشیمی،حمل ونقل و ... ، مستقیم و یا غیرمستقیم از ریاضی استفاده می‌کنند.


نکات تکمیلی


گرایشهای مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری


فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ریاضی کاربردی می‌توانند در مقاطع کارشناسیارشد در گرایشهای مختلف: تحقیق در عملیات ، آنالیز عددی ، بهینه سازی و نظریه کنترلبه تحصیل ادامه دهند. فارغ‌التحصیلان کارشناسی ریاضی محض و دبیری می‌توانند درمقاطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف آنالیز ریاضی، جبر، هندسه و معادلاتدیفرانسیل ادامه تحصیل دهند. در هر یک از گرایشهای یاد شده زیر شاخه‌های تخصصی‌تریوجود دارد که در مقطع دکترای تخصصی (P.h.D) و نیز در رساله دکتری به آن پرداختهمی‌شود.


مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری


نظر به این که در مقاطع تحصیلاتتکمیلی به جنبه‌های پژوهشی، تحقیقاتی و کاربردی با دیدی عمیقتر پرداخته می‌شود،فارغ‌التحصیلان این مقاطع دارای تواناییهای علمی و تحقیقاتی و محاسباتی زیادی هستندو در کارهای اجرایی نقش مهم و ارزنده‌ای دارند. در مقطع دکتری، دانشجویان ضمنافزایش مراتب علمی خود در یک زمینه خاص، قدرت ، توان و صلاحیت خود را در جهت انجامطرحهای تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه‌ای افزایش می‌دهند و قادر به توسعه مرزهای دانشو رفع معضلات علمی و اجرایی از طریق پژوهش می‌باشند. فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلاتتکمیلی می‌توانند با توجه به تخصص ویژه خود، در مراکز علمی و پژوهشی، مراکزتحقیقاتی، دانشگاهها و صنایع و مراکز آموزش عالی به عنوان عضو هیات علمی یا عضوپژوهشی جذب گردند.

خوشبختانه با رویکرد صنایع و موسسات به انجام امورتحقیقاتی، هم‌اکنون امکان جذب بسیاری از فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته‌هایریاضی ، فراهم شده است
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

موضوعات


بالا