الان داشتی به چی فکر میکردی؟

مهنازبانو

عضو سایت
کاربرسایت
به راهی که درپیش دارم
به سختیاش
به بلاتکلیف بودنم
به یه کسی که میدونم ارزش فکر کردن نداره ولی بهش فکر میکنم
به اینکه چرا آدم نمیشم
چرا ۰۰۰۰
به اشتباهام
حماقتام
به دیوونگیام
و.......