رقاصه ای به نام دود

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
تند تند پک می زنی و من خیره به رقـــص دودهایت نگاه می کنم
به فیــلتــر سیگارت نگاه می کنم که بین لب هایت قرار دادی
می ترسم از روزی که مانند سیگارت تند تند پک بزنی عشق مان را
و زندگی من مانند دود سیگارت زود محو شود در یادت
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
ته سیگار هایم پوکه های خاطرات است
که شلیک می کنم وسط مغزم
می کشد مرا
اما شاید تو را فراری دهداز ذهنم
همه را خطا زدم
پاکت بعدی خشابی دیگر
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
گفت : اینقدر سیگار نکش می میری
گفتم : اگه نکشم می میرم
گفت : اگه بکشی با درد می میری
گفتم : اگه نکشم از درد می میرم
گفت : هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره
گفتم : هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟
نگاهم کرد و گفت : بکش …
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
با یک گریه ی مشترک
یک لیوان چای انفرادی و یک نخ سیگار
که دل کشیدنش را ندارم
جنون امشب را شروع می کنم
صبح دوباره همان آدم سابق می شوم
که به تمام دنیا صبح بخیر می گوید