رقاصه ای به نام دود

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند
آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند
خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات
آدم ها معتاد خاطرات می شوند
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
سیگارهای تلخ مرا به خواب های شیرین بردند
کاش می توانستم خواب هایم را به تصویر بکشم
روزگار می گذرد
شب ، روز
شب ، روز
سیگارهای تلخ تکرار می شوند خواب های شیرین ، اما …
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
نمی دانم …
سیگار می کشم یا حسرت نبودنت را
ریه هایم را پر از دود می کنم یا پر از آه رفتنت
نمی دانم تو را دود می کنم یا خاطراتت را
اصلا چه فرقی می کند ؟
تو رفته ای و من سیگار و حسرت و آه را با هم می کشم