آموزش دستورهای فارسی!

Mohadeseh.f

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
باسلام خدمت تمامی دوستان گلم

و دوستانی که در دور های متوسطه به سر می برند

خوب من خودم یکی از اعضای فامیلم با دستورها و شناسه های فارسی

خیلی مشکل داشت برای همین گفتم شاید شما هم مشکل داشته باشید

و طبق سواد و فهمیده های خودم این دستور ها و شناسه ها رو در اختیارتون

گذاشتم ... امیدوارم به دردتون بخوره !

بسم الله

ما درزبان فارسی یه بخش خیلی مهمی داریم به اسم " کلمه " !

کلمه تشکیل شده از :

1 . اسم

2 . فعل

3 . حرف

که خیلی خیلی هم کاربرد داره ... اسم که از روی اسم خودشم معلومه

و فعل هم یعنی کاری یا چیزی که اتفاق افتاده یا درحال اتفاق افتادنه .

اسم " مصدر " مطئنن به گوشتون خورده ... کلمه ها ی مصدر همیشه

درآخر " ن " می خورند !

مانند :

گفتن

شنیدن

آمدن

ریختن

ولی موضوع خیلی خیلی مهم اینه که ماچگونه بااستفاده از کلمه و اعضاش

و مصدر دستور بسازیم !

" بن " به معنای ریشه ! بنِ کلمه یعنی ریشه کلمه !

بن به دوصورت هست :

1 . ماضی

2 . مضارع

حالا در اینجا ما یکی از کلمات مصدر بالا " گفتن " را انتخاب می کنیم

و مثال می زنیم !

بن ماضی : در اینجا " ن " مصدر حذف میشه و به گذشته تبدیل میشه

که اگه "ن " گفتن رو حذف کنیم می شود " گفت " !

بن مضارع : در اینجا باید کلمه را به امر تبدیل کنی .. یعنی چی ؟ یعنی اینکه

کلمه ی " گفتن " را اگر به امر تبدیل کنیم می شود " بگوی " !

نکته مهم : همیشه برای تبدیل کردن به امر از حرف " ب " در اول کلمه

استفاده کنید و سپس آن را حذف کنید ! که می شود " گوی " !

بر می گردیم به موضوع اصلی :

با شناسه ها مطمئنم آشناییت دارید ولی بازم من به ترتیب می نویسمشون :

( م . ی . د . ییم . ید . ند )

دقت کنید بیشتر جاها شناسه " د " یعنی سوم شخص مفرد تهی هست !

وکلمه باهاش ساخته نمیشه .. در بعضی جاها !

حالا می خوام انواع ماضی رو بگم و دستورهای ساختش رو که در اینجا بیشتریا مشکل دارن :

انواع ماضی :

1 . ساده : بن ماضی + شناسه : گفتم . گفتی . گفت ( دقت کنید "د " نگرفت ) گفتیم . گفتید . گفتند

2 . استمراری : می + ماضی ساده : می گفتم . می گفتی . می گفت . می گفتیم

. می گفتید . می گفتند

3 . بعید : صفت مفعولی ( ه یا ـه ) + صرف فعل بودم : گفته بودم . گفته بودی . گفته بود . گفته بودیم . گفته بودید . گفته بودند

4 . التزامی : صفت مفعولی ( ه یا ـه ) + صرف فعل باشم : گفته باشم . گفته باشی . گفته باشد . گفته باشیم . گفته باشید . گفته باشند

5 . نقلی : صفت مفعولی ( ه یا ـه ) + صرف فعل ( ام . ای . است . ایم . اید . اند ) گفته ام . گفته ای . گفته است . گفته ایم . گفته اید . گفته اند

نکته : در ماضی التزامی فقط شناسه " د " به کار می رود و اینکه در ماضی نقلی باید باشناسه جدا که در پرانتز هم ذکر کردم بنویسم !

6 . مستمر : صرف فعل داشتم + ماضی استمراری : داشتم می گفتم . داشتی

می گفتی . داشت می گفت . داشتیم می گفتیم . داشتید می گفتید . داشتند می گفتند

این از انواع ماضی و مثال هایش و اما می رویم سراغ بن مضارع :

انواع مضارع ها :

1 . اخباری : می + گویم : می گویم . می گویی . می گوید . می گوییم . می گویید . می گویند

2 . التزامی : ب + گویم : بگویم . بگویی . بگوید . بگوییم . بگویید . بگویند

3 . مستمر : صرف فعل دارم + مضارع اخباری : دارم می گویم . داری می گویی . دارد می گوید . داریم می گوییم . دارید می گویید . دارند می گویند

نکته : دقت کردید بچه ها ؟ در مضارع شناسه " د " در همه نوع به کار رفته بود و از فعل امر استفاده شد .و درقسمت بعد می پردازیم به فعل مستقبل یعنی آینده :

آینده : صرف فعل خواهم + بن ماضی : خواهم گفت . خواهی گفت . خواهد گفت . خواهیم گفت . خواهید گفت . خواهند گفت

و اما اگر بازم دقت کرده باشید در مضارع و آینده و فعل التزامی ماضی

حرف "د " به کار رفته است ...

امیدوارم که یاد گرفته باشید .. هرگونه سوالی ذهنتون و درگیر کرد درخدمت هستم

Mohadeseh.f
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

موضوعات


بالا