• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

تاثیرات منفی رنگ کردن مو بر خانم‌ها

فاطـمه زهـرا

ناظر رمان
ناظر رمان
عضویت
10 October 2018
ارسال ها
1,455
امتیاز واکنش
1,956
امتیاز
240
ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ‌ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ :

ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻗﺖ، ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪﺭﻧﮓ ﻣﻮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 5000 ﻣﺎﺩﻩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼ‌ﺩﯼ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ 89 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺯﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ «ﻟﻮﻧﺪ» ﺩﺭ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺯﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻮ
ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺜﺎﻧﻪ
ﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ «ﺍﻭﺭﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪﯾﻦ»، ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻭ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎﯼ «ﺍﻭﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪﯾﻦ» ﻭ «ﻣﺘﺎﺗﻮﻟﻮﺋﯿﺪﯾﻦ» ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺯﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

بالا