• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

^Løνe Qυøтeš^

|AräM|

Darყa 00:00
کاربرسایت
عضویت
18 August 2018
ارسال ها
589
امتیاز واکنش
3,676
امتیاز
190
سن
15
محل سکونت
ارتفــآع بلنـدِ کـوه
You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.زمآنی می دونی عــآشق هستــی کــه نتونــی بخـوآبـــی
چون دَر نَهــآیَت، وآقعیـــت بهــتر از رویــآ هــآتِهDr.Seuss_


You've gotta dance like there's nobody watching
Love like you'll never be hurt
Sing like there's nobody listening

And live like it's heaven on earth

تـو بـآید طوری برَقصـی
کِـه اِنگــآر هیـچ کس تمــآشآ نمی کُنـه
طُـوری عـآشِق بـآشی کِـه انگــآر هیچ وقت
اذیَـت نَخوآهی شُد
طُـوری بخـونی انگـآر کَسـی گـوش نمی ده
و طُوری زندگــی کُنـی اِنگـآر
بِهِـشت رویِ زَمیــنِ


William W. Purkey ―
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

|AräM|

Darყa 00:00
کاربرسایت
عضویت
18 August 2018
ارسال ها
589
امتیاز واکنش
3,676
امتیاز
190
سن
15
محل سکونت
ارتفــآع بلنـدِ کـوه
It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not

ایـنکه بِه خـآطرِ چیــزی کـه هستــی ازَت مُتِنَفــر بــآش
بِهتــر از ایــنه کـه بــه خــاطرِ چیــزی کـِه نیستی
دوستِــت دآشتـــه بـــآشنAndre Gide, Autumn Leaves―

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

عمیــق دوسـت دآشتِــه شُدن تَوســطـِ کَســـی بِهِـت قُدرَت می ده
دَر حــآلی کِه عمیق دوســت دآشتَنِ کَســی
بِهِـت شُجـآعت می دهLao Tzu

Love is like the wind, you can't see it but you can feel it

عِــشق مــآنندِ بــآد است، نِمـی توآنی آن رآ ببینی

امــآ می توآنـی اِحســآسَش کُنــی


Nicholas Sparks―
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا